Wat betekent het regeerakkoord voor Flevoland

Wat betekent het regeerakkoord voor Flevoland

Wat betekent het regeerakkoord voor Flevoland

 

 

 

 

 

Na maanden onderhandelen is het regeerakkoord gepresenteerd. We zijn blij dat klimaat en biodiversiteit hoge prioriteit krijgen in de plannen van het kabinet. De doelen voor het klimaat worden verhoogd en beleid wordt ontwikkeld om 60 % CO2-reductie te realiseren. Liefst hadden we gezien dat dit naar 65 % was opgehoogd om zo binnen de 1,5 graad opwarming te blijven. De overheid wil burgers helpen bij het isoleren van de woning en zet in op duurzaam verwarmen. Iets waar de milieu-organisaties zich afgelopen jaar hard voor hebben ingezet. Ook het terugdringen van de stikstofuitstoot wordt gezien als van groot belang voor herstel van de natuur en het behouden van de biodiversiteit, zoals via stimulering van kringlooplandbouw.

Voor Flevoland is de passage over de luchtvaart relevant, omdat het nieuwe kabinet voorlopig geen besluit neemt over opening van Lelystad Airport. Het kabinet wil voor de hele luchtvaart de negatieve effecten verminderen, zoals stikstof, fijn stof en geluidsoverlast. Daarbij wordt in 2022 dan ook gekeken naar vliegveld Lelystad en de laagvliegroutes. We zullen dit vanzelfsprekend goed gaan volgen zodat de luchtvaart ook een bijdrage gaat leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Flevoland wordt een van de regio’s die nieuwe woningen gaat bouwen. Interessant is de zin over het stimuleren van circulair bouwen, en het willen wegnemen van belemmeringen voor klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen. We helpen graag mee om dit te vertalen naar uitvoerbare plannen. Gezien de wens voor extra woningen in Flevoland zijn we positief over de aanleg van een nieuwe spoorlijn vanaf Lelystad naar het Noorden: de Lelylijn. Specifiek geeft het kabinet aan dat ze meer regie wil gaan voeren over hyperscale datacenters. Hierom hebben we het afgelopen jaar meerdere keren verzocht vanwege het geplande datacentrum van Meta bij Zeewolde. Het is positief dat die wens is gehoord. Wij blijven ons inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering en herstel en behoud van biodiversiteit. We hebben geen tijd te verliezen.