Natuurcompensatie in Flevoland

9 mei 2017

Wanneer er bijvoorbeeld een weg wordt verbreed en beschermd bos gekapt wordt, moet dit elders worden gecompenseerd. De verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid in de Nederland is steeds meer van het Rijk naar de Provincies gegaan. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland omgaan met deze natuurcompensatie. De uitkomsten zijn te lezen in het rapport ‘Natuurlijk Bevoegd’.

Uit het onderzoek blijkt dat de Provincie Flevoland, in tegenstelling tot Noord-Holland, maar een beperkte rol voor haarzelf ziet bij de regie over de verplichte compensatie bij de beschermde gebieden van het NNN, Natuurnetwerk Nederland (voorheen de EHS, Ecologische Hoofdstructuur). De Randstedelijke Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen over hoe dit anders zou kunnen.

Een van de aanbevelingen is om afspraken over natuurcompensatie meer afdwingbaar te maken, bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en het bevoegd gezag. Zo kan de aanleg van natuurcompensatie echt worden verplicht.

De Rekenkamer beveelt ook betere monitoring aan om te controleren of de afgesproken maatregelen echt zijn uitgevoerd. Op dit moment is er geen controle of compensatiemaatregelen worden uitgevoerd. De Rekenkamer adviseert om standaard controles uit te voeren bij elk compensatieproject.

Het Adviesloket van de Natuur en Milieufederatie Flevoland volgt alle ruimtelijke ontwikkelingen in de beschermde natuurgebieden van Flevoland en adviseert bewoners en lidorganisaties over eventueel te nemen stappen. Lees de nieuwsbrief van de NMFF om op de hoogte te blijven van ruimtelijke plannen die ter inzage liggen.

Het rapport Natuurlijk bevoegd is te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl