NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu

Wat doen we

Ons doel is verbreding van het draagvlak voor natuur, milieu en duurzaamheid in Flevoland. Dat doet NMFF samen met de vele  plaatselijke groepen en met provinciale groene organisaties, maar ook met voorlopers uit het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties.

Zie onder voor onze publicaties en ons portfolio.

Publicaties

Op deze pagina vindt u de publicaties van Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact op via [email protected].

Klik hier voor het jaarverslag, de statuten en het meerjarenbeleidsplan.

Corporate folder

Energie:
Waterstof slim toepassen met de waterstofladder (2020)
Handreiking participatie en participatiewaaier (2019)
Lokale Energie Monitor (2019)
Gedragscode op zonne-energie: Zon op land (2019)
Energieloket Flevoland helpt! (2019)
Energieloket Flevoland: samen voor groene energie (2019)
Wegwijzer Energieloket Flevoland: wie kan uw organisatie helpen? (2019) 
Warmtepact: geef warmte de leiding (2019)
Wind- en  zonneparken  realiseren  samen met  inwoners (2019)
Transitievisie warmte (2019) 
Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie (2019) 
Magazine “Superzuinig wonen en verbouwen”(2018)
Verslagen innovatietafels Lelystad (2018)
Quick-Scan Duurzaam inkopen Flevolandse Overheden (2015)
Uitvoeringsagenda Flevoland SER Energie Akkoord (2014)
7 klimaatommetjes in Flevoland
Geconcentreerde windkracht (2009)
Folder Energierijke wijken Almere (2009)
Een visie op de duurzaamheid van bio-energie (2008)
Klimaatbestendig Flevoland (2007)
Ondernemen in een goed klimaat (2007)
De toekomst is Almere (2005)

Natuur en water:
Natuurlijk met vrijwilligers in Flevoland (2017)
Kansen voor een klimaatbestendig Flevoland (2009)
Wandeling langs natuurboulevard Almere (2008)

Ruimte:
Zienswijze Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 (2020)
Zienswijze Lelystad Airport (2019)
Inspiratie voor provinciale verkiezingsprogramma (2018)
Inspiratie voor gemeenteraadsverkiezingen (2018) 

Waterschapsverkiezingen (2018) 
Zienswijze ontwerp Structuurvisie Zon (juni 2018)
Folder Omgevingswet De Natuur en Milieufederaties (augustus 2015)
Visiedocument project Eetbare Leefomgeving (juli 2015)
Voedselbos Almere en Flevoland (augustus 2014)
Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF (29 juli 2014)
Maatschappelijk kader NMFF Alderstafel Lelystad (2012)
Nationaal Waterpark IJmeer Markermeer (2009)
Zienswijze Noordvleugelprovincie
Natte voeten of Spaanse Rivièra (2008)
Kaart Vlinderstrik (2007)
Duurzame toekomstagenda Almere 2030
Flevoland klimaatneutraal 2026 (2006)
Visiebeeld Flevoland 2026 (2006)

Lokale netwerken:
Felicitatiekaart statenleden
Felicitatiekaart waterschapbestuurders
Magazine Flevopower 2016
Brochure Hink-stap-spring naar een duurzame wijk (2012)
Duurzaamheidsfonds Almere (2006)
Arena Almere Duurzaam Almere (2006)
Duurzaam Almere door_de_bril_van_bewoners (2005)

 

Portfolio

Bekijk hier onze corporate folder

Projectnaam: Energieloket Flevoland

Het Energieloket Flevoland geeft onafhankelijk advies over energiebesparing, over het zelf opwekken van energie en ondersteuning aan energie-initiatieven. Daarbij zijn de ambities van het SER-Energieakkoord en de provinciale ambities voor een Energieneutraal Flevoland in 2020 richtinggevend voor activiteiten op het vlak van duurzame energieopwekking en energiebesparing in Flevoland.

Doel: Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en partijen die verantwoordelijkheid willen nemen voor energieopwekking en –besparing. Het Energieloket geeft informatie en advies aan burgers, energie-collectieven en ondernemers.

Resultaten:

– Aan lokale collectieve energie-initiatieven is ondersteuning en kennis aangeboden. Bijeenkomsten zijn georganiseerd over het Nationaal Energiebespaarfonds en het verlaagd energietarief voor energiecoöperaties.

– Energieloket Flevoland is vraagbaak voor vragen van bewoners over duurzame energie en werkt hierbij samen met gemeenten om een volwaardig energieloket te kunnen zijn. Van 2011 tot 2014 was een Energieloket gesitueerd in de winkel DuurzaamAlmere.nl. In Lelystad is sinds begin 2014 een Energieloket gesitueerd in de winkel DuurzaaminLelystad.nl.

– Op basis van het model ‘bedrijf zoekt buur’ heeft Energieloket Flevoland een aanbod ontwikkeld voor het stimuleren van PV op scholen, boerendaken en bedrijven.

– Samen met gemeenten is een Flevolandse Uitvoeringsagenda opgesteld op basis van de doelen van het landelijke SER-Energieakkoord. Relevante organisaties, zoals woningcorporaties en het bedrijfsleven, zijn hierbij actief betrokken.

– Het Energieloket heeft bij alle gemeenten actief kennis gedeeld over energie gerelateerde onderwerpen, zoals het zelf opwekken van duurzame energie, het provinciale energiebeleid, en de regionale gevolgen van het landelijk energiebeleid (zoals SER-Energieakkoord), .

Doelgroepen:
Het Energieloket onderhoudt een energierijk netwerk in Flevoland en daarbuiten.

Belangrijkste doelgroepen in Flevoland zijn: burgers, lokale energie-initiatieven (zoals energiecoöperaties), MKB, woningbouwcoöperaties, scholen en overheden.

Looptijd:
2012 tot heden

Partners:
Provincie Flevoland, Gemeenten en de Natuur en Milieufederaties.

Naam contactpersoon: Robert Atkins

Projectnaam: Energie MakeOver

Het Energieloket Flevoland, dienst van de Natuur-en Milieufederatie Flevoland werkt door middel van flitsende communicatiecampagnes aan energieneutrale woningen en energiebewuste bewoners en bedrijven in Flevoland.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland is uw communicatie partner in:

  • Spraakmakende communicatiecampagnes met bijvoorbeeld een wedstrijdelement
  • Storytelling van woningeigenaren ophalen en te etaleren
  • Bedrijven enthousiasmeren tot sponsoring

Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag!
Energieloket Flevoland helpt. 

 

Projectnaam: Flevodelen

Flevodelen van het  Energieloket Flevoland is een concept waarmee energiecoöperaties invulling geven aan bewonersparticipatie bij grootschalige windparken. Flevodelen brengt de samenwerking tussen energiecoöperaties, windenergie-ontwikkelaars en bewoners tot stand. Hierdoor ontstaan nieuwe concepten en werkwijzen waar energiecoöperaties, ontwikkelaars en bewoners nog jaren plezier van hebben.

Hier kan Flevodelen bij ondersteunen

  • Uitwerking van bewonersparticpatie bij grootschalige duurzame energie projecten
  • Kennisdeling
  • Fungeren als bemiddelaar tussen stakeholders met verschillende belangen
  • Bijeenkomsten en masterclasses organiseren
  • Participatie- en communicatiestrategie ontwikkelen

Projectnaam: MooiFlevoland

NMFF is initiatiefnemer, beheerder en manager van de portal MooiFlevoland.nl. Daarnaast coördineert NMFF de vier MooiFlevoland-dagen. Ook verzorgt zij de communicatie via de website, persberichten en social media en verzorgt zij het promotiemateriaal.MooiFlevoland.nl heeft een duidelijke boodschap: Ontdek MooiFlevoland, natuurlijk doen! Met MooiFlevoland.nl brengen we de Flevolandse natuur en natuurbelevingsmogelijkheden in beeld en bieden we een actueel overzicht op één duidelijke plek.

Doel: Een breed publiek laten kennis maken met de rijkdom van de Flevolandse natuur en ze uit te nodigen dit te ontdekken. Onze groene partners en aangesloten lidorganisaties een podium bieden voor promotie van hun natuurbelevingsactiviteiten. Groene recreatieondernemers uitnodigen zich te liëren met het aanbod van MooiFlevoland.nl.

Resultaten:

– De webportal MooiFlevoland.nl actueel houden, en zo te profileren als hét overzicht van activiteiten in de Flevolandse natuur.

– De rijkdom van de natuur van Flevoland is bekender geworden bij de inwoners van Flevoland en buiten Flevoland door het bieden van actuele aanbodgerichte website en actieve inzet van social media.

– De betrokkenheid en waardering voor de Flevolandse natuur is toegenomen.

– Ieder kwartaal wordt een MooiFlevoland-weekeinde georganiseerd waarin het nieuwe seizoen in de spotlight wordt gezet (lente, zomer, herfst, winter). Bij de  vier MooiFlevoland-weekeinden wordt samengewerkt met minstens verschillende organisaties die ieder een activiteit aanbieden. MooiFlevoland.nl verzorgt de promotie.

– Adequate nieuwsvoorziening over het aanbod van MooiFlevoland.nl naar Flevolandse media

– De samenwerking met aangesloten lidorganisaties, groene partnerorganisaties en groene recreatieondernemers die zich richten op natuurbeleving is geïntensiveerd.

– Groene recreatie-ondernemers en vrijetijdssector hebben MooiFlevoland.nl benut voor profilering.

Doelgroepen:
Inwoners van Flevoland, recreanten buiten Flevoland, organisaties die aanbod hebben op vlak van buitensport & vrijetijdssector, instellingen (scholen, buurthuizen, enz.)

Looptijd:
2012 tot heden

Partners:
Organisaties met groene activiteiten en/of terreinbeheerders, leader

Naam contactpersoon: Samantha Raj

Projectnaam: Lokale duurzame communities

 

Een duurzaamheidscommunity is voor NMFF een instrument om kennis over duurzaamheid te ontsluiten, lokale duurzame initiatieven zichtbaar te maken en te activeren. Dit vanuit de filosofie dat de kracht van de regio zit in de mensen die er wonen en werken. Achterliggende motivatie voor NMFF voor dit model is een terugtrekkende overheid die een nieuwe rol zoekt, het bedrijfsleven dat zich actiever op duurzaamheid manifesteert en een energieke samenleving in wording.

Resultaten:

– doorontwikkeling duurzaamheidsknooppunten tot adequate makelaar en schakelaar tussen initiatieven, ondernemers, overheden

– verbinden van minimaal 10 lokale bedrijven

– uitvoering van de jaarlijkse maandkalender met 12 thema’s

– maandelijks een campagne gekoppeld aan thema

– maandelijks een netwerkbijeenkomst voor bedrijven

– organisatie van festivals, zoals Dag van de Duurzaamheid

– comakership met opleidingen, zoals Windesheim en CAH

– kinderactiviteiten bieden via workshops

 

Doelgroepen:
De communities richten zich op burgers, burgerinitiatieven, bedrijven (MKB), gemeenten, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties.

Looptijd:
2011 tot heden

Partners:
Gemeenten, lokale ondernemers, lidorganisaties en burgerinititiatieven

Naam contactpersoon: Vera Dam

Projectnaam: Duurzaamheidswinkel Lelystad

Als vervolg op de in 2011 succesvolle duurzaamheidscommunities is in 2013 door de gemeente Lelystad en NMFF een virtueel community opgezet en in maart 2014 kwam hier de Duurzaamheidswinkel in Lelystad bij. Ook hier wordt en een mix van activiteiten aangeboden gekoppeld aan een themamaand-kalender (zoals ontwerp-ateliers, kennisdeelsessies, debatten, netwerkbijeenkomsten) en is de community duidelijk zichtbaar door de inzet van social media en nieuwsbrieven.

Dit model past goed bij het versterken en verbinden van lokale duurzame community ‘s, het biedt zichtbare resultaten, en geeft een maatschappelijke zichtbare positie in een afgebakend geografisch gebied. Tevens biedt het kansen om leerprocessen te doorlopen en dus een ‘lerend netwerk’ te zijn.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF