ANBI informatie

ANBI Status

De Natuur en Milieufederatie Flevoland is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). De informatie die voor de ANBI-status van belang is vindt u hieronder.

  • Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland is 1986 opgericht onder de toenmalige statutaire naam Milieufederatie Flevoland. Deze naam is bij de statutenwijziging in 2010 gewijzigd in vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland. De Natuur en Milieufederatie Flevoland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 4006 1700. Het adres is: Botter 11-47, 8232 JS Lelystad. 

  • Doelstelling

De vereniging heeft tot doel de bevordering van een juist beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap, in het in het bijzonder in de provincie Flevoland en zonodig daarbuiten; dit alles in de meest ruime zin.

  • Fiscaal nummer: 6468275

 

  • Samenstelling bestuur en directie

In het jaarverslag en de financiële jaarrekening is de samenstelling van bestuur en directie vermeld. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

  • Bezoldiging en vergoedingenbeleid

De natuur- en milieufederatie heeft voor haar medewerkers een arbeidsvoorwaardenbeleid dat gerelateerd is aan de CAO Welzijn. De bezoldiging van de directie is gespecificeerd in de afzonderlijke jaarrekeningen. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Ze ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties).

  • Ledenvergadering

De Natuur en Milieufederatie Flevoland is een vereniging zonder winstoogmerk. De ledenvergadering van de vereniging bestaat uit lidorganisaties, zijnde organisaties die geen overheids- of semi-overheidsinstelling zijn en die als doelstelling de behartiging van natuur, milieu en landschap in de provincie Flevoland hebben. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. In de jaarvergadering komen ter goedkeuring de jaarstukken van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar aan de orde, evenals het jaarverslag over de werkzaamheden van de vereniging in het verstreken verenigingsjaar. De inkomsten van de vereniging bestaan voor het merendeel uit subsidies, fondsen, contributies en in beperkte mate giften. De organisatie beschikt over een minimale continuïteitsreserve voor het opvangen van fluctuerende inkomsten, risico’ s en voor voldoende liquiditeit. De organisatie heeft geen beleggingen. De financiële middelen zijn ondergebracht op bank- en spaarrekeningen.

  • Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het populaire jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten wordt gepubliceerd op onze website. Het jaarverslag en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording zijn beschikbaar via de website en ter inzage op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.