Lidorganisatie

Lidorganisaties

Natuur- en Milieufederatie Flevoland behartigt de belangen van natuur en milieu in Flevoland en ondersteunt mensen en organisaties die zich daarvoor inzetten. Momenteel zijn 66 organisaties uit de provincie bij ons aangesloten. Aangesloten lidorganisaties kunnen ieder jaar beroep doen op het NMFF Fonds Verbraaken. Meer informatie over lidmaatschap via info@nmfflevoland.nl

Agrarische Natuurvereniging Akkerwaard Flevoland
De Agrarische Natuurvereniging Akkerwaard Flevoland houdt zich bezig met agrarisch natuurbeheer. In de praktijk streven de aangesloten boeren naar het realiseren van kruidenrijke akkerranden die plagen, zoals bladluis, kunnen voorkomen.  

Almeerse Wind
Almeerse Wind is een lokale energiecoöperatie waarvan iedereen lid kan worden. Met deze coöperatie wordt groene stroom geproduceerd.

Lees hier het interview met Almeerse Wind

Almeerse Wolunie
In het Kromslootpark grazen 200 schapen. De wol van deze schapen wordt vanaf 2014 verwerkt in de Schaapskooi Vroege Vogelbos.

Belangen Park Uithof  
De stichting is opgericht met als doel het bevorderen van de leefbaarheid rond het park Uithof waarbij verbetering en behoud natuur belangrijke zaken zijn en sociale cohesie 

Biotuinen
Moestuincomplex  “Biotuinen” Lelystad. Gezonde, lekkere, aparte en biologische groenten en fruit uit eigen moestuin.

Lees hier het interview

Biddinghuizen Energie Neutraal
Een groep inwoners van Biddinghuizen is in samenwerking met de vereniging Dorpsbelangen bezig om de coöperatie Biddinghuizen Energieneutraal (BEN) op te richten.

BoerenNatuur (voorheen Flevolands Agrarisch Collectief) 
Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland.

Bultpark Comité Lelystad
Zet zich in voor een mooi en beleefbaar Bultpark in Lelystad.

CitySenses
CitySenses wordt een nieuw park waar zintuiglijke beleving en reflectie centraal staan.

De Groene Reus
Helpt particulieren en bedrijven om zelf lokaal groene energie op te wekken en te besparen. Goed voor het milieu én de portemonnee. De Groene Reus is de eerste en enige duurzame energiecoöperatie van Almere. De coöperatie is een samenwerkingsverband tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Lees hier het interview met De Groene Reus

De Groene Sluis
Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis is een vrijwilligersorganisatie. Eén van de doelstellingen is een consistente bijdrage te leveren aan een beter milieu. De winst gaat naar goede doelen in en rond Lelystad.

Dierbaar Flevoland
Dierbaar Flevoland komt op voor alle dieren in Flevoland in alle leefomgevingen. Wat betreft de natuurgebieden ligt de prioriteit bij de Natura 2000 gebieden.

Dop en Erwt
Dop en Erwt wil helpen om kinderen weer contact te maken met de natuur. Hier verzorgen zij bijvoorbeeld lesmateriaal voor.

Lees hier het interview.

VVE Ecomeerhof 
Een groep van 30 huishoudens die zijn verenigd in de CPO Ecomeerhof, met als doel de realisatie van een 30-tal 0-energiewoningen in Almere Oosterwold 

St. Ekopark
De stichting Ekopark in Lelystad houdt zich op dit moment vooral bezig met het volgen van markttoelatingen en schrijft bezwaarschriften met oog op stimuleren gentechvrije samenleving. 

Ecosave (voorheen De “Stichting Milieuwoning”)
Stelt zich ten doel het ecologisch bouwen in de breedste zin van het woord onder de aandacht te brengen voor een breed publiek. 

Emmeloord Opgewekt
Groene stroom, die opgewekt wordt vanuit afval. Daar is energiecoöperatie Opgewekt uit Emmeloord mee bezig.

Energiek Nagele
In november 2016 is de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele opgericht, die als doel heeft om Nagele naar vermogen zo duurzaam mogelijk te maken, zoals Energieneutraal. 

Gelijk-stroom Noordoostpolder
Energiecoöperatie streeft ernaar duurzaam opgewekte energie uit de Noordoostpolder bereikbaar maken voor de inwoners van de Noordoostpolder. 

Fietsersbond Flevoland
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met 32.000 leden. De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.

FlevoVelt
VELT geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Met de activiteiten, publicaties en samenwerkingen dragen zij bij tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl.

4Fusion
4Fusion biedt een omgeving aan waar kinderen en (jong)volwassenen op een natuurlijke en actieve manier kunnen leren en groeien.

Groei & Bloei Lelystad
Groei & Bloei Lelystad organiseert voor leden en niet-leden informatieve lezingen, leuke workshops en excursies naar binnen- en buitenland. In de zomer zijn er open tuinen avonden en in het voor- en najaar wisselen veel planten en stekjes van eigenaar tijdens de plantenruilbeurs.

Het Blauwe Hart
Het Blauwe Hart stelt zich ten doel samen met alle betrokkenen te komen tot een verantwoord behoud en beheer van het IJssel- meergebied, waarbij alle huidige ecologische, landschappelijke, recreatieve, cultuurhistorische en economische waarden behouden blijven en versterkt worden.

Het Flevo-landschap
Stichting Flevolandschap is sinds 1986 de particuliere natuurbeschermingsorganisatie voor de provincie Flevoland. Op deze site kunt u kennismaken met de organisatie, gebieden en activiteiten en de veelzijdige flora en fauna van Flevoland.

Het Goed
Het GOED-kringloopwarenhuizen zijn onderdeel van Het GOED BV. Met een aantal warenhuizen bestaat een franchiserelatie.

Imkers Bosweg Lelystad 
De imkers zetten zich in voor verbetering van de biodiversiteit, zodat er het gehele jaar door voldoende dracht is voor wilde bijen, honingbijen vlinders en insecten. 

IVN Almere
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

IVN Dronten
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

IVN Lelystad
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

IVN Noordoostpolder
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

IVN Zeewolde
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

KNNV Lelystad
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), ook wel ‘Vereniging voor veldbiologie’ genoemd, heeft als doelstellingen Natuurbeleving, Natuurstudie en Natuurbescherming.

Lees hier het interview

Landschapsbeheer Flevoland 
Landschapsbeheer Flevoland stimuleert en ondersteunt terreineigenaren bij de zorg voor natuur en landschap

Milieugroep Dronten
De milieugroep Dronten houdt ontwikkelingen rond milieu en natuur in de gemeente Dronten scherp in de gaten.

Milieuvriendelijk Tuinieren (VMT)
In Lelystad opgericht in 1977. Zoals de naam al zegt wordt er op het complex milieuvriendelijk getuinierd. Dit betekend in het geval van VMT tuinieren zonder chemisch – synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Marknesse Duurzaam
Het bewonersinitiatief Marknesse Duurzaam werkt aan een duurzame energievoorziening in Marknesse. Door met dorpsgenoten samen te werken realiseren zij kleinschalige, praktische oplossingen in het eigen dorp.

Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied 
Een groep melkveehouders ten noordoosten van Lelystad die zich collectief inzetten voor agrarisch natuurbeheer en recreatie. 

Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) Oostelijk Flevoland
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de bijenhouderij in de breedste zin van het woord, zoals de promotie van de bijenhouderij, het verbeteren van de dracht (voedselplanten voor honingbijen en andere bestuivende insecten) en ondersteuning bieden aan imkers.  

De Nieuwe Molenaars 
De burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde. Wij zijn een groep betrokken burgers uit de kernen van Zeewolde en Almere, die net buiten het ontwikkelgebied van Windpark Zeewolde wonen.

Lees hier een artikel.

Parkbehoud Almere
Stichting Parkbehoud Almere zet zich in voor het behoud en de bescherming van – in eerste instantie – het Koningin Beatrixpark te Almere.

Participatie Wisentbos Dronten
Het Wisentbos en het Lage Vaartbos te Dronten ontwikkelen tot één dorpsbos met een recreatief natuurlijk gebruik.

Pioniers van de Toekomst
Stichting Pioniers van de Toekomst wil een duurzame samenleving in de Noordoostpolder bevorderen. Dit doen zij met ‘De Pioniersbrigade’, een groep vrijwilligers die de beweging draagt. Per thema sluiten andere geïnteresseerde vrijwilligers zich aan.

Repair Café Lelystad
Repair Café Lelystad heeft als doel jongeren/ouderen er bij stil te laten staan dat de meeste goederen te repareren zijn. Met een technisch team voor het repareren van kleine apparaten of een goed technisch advies.

Lees hier het interview.

Roggebotstaete
Roggebotstaete is een ecologisch landgoed aan het Vossemeer tussen Kampen en Dronten. Het terrein is 52 hectare groot en vrij toegankelijk. Roggebotstaete heeft een rijke natuur en is onderdeel van de oudste cultuurbossen van Flevoland.

ROVER
Vereniging ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer) is een onafhankelijke reizigersvereniging. ROVER zet zich in voor de belangen van de reizigers van bus, trein, tram, metro en andere vormen van openbaar vervoer.

Stichting Lelystad Schoon
Samen met overheden, bedrijfsleven, scholen en maatschappelijke organisaties bestrijdt de stichting zwerfafval.  

Sportvisserij MidWest Nederland
Sportvisserij MidWest Nederland is een overkoepelende hengelsportfederatie van 110 hengelsportverenigingen, waarbij bijna 119.000 sportvissers zijn aangesloten.

Stadswijkverwarming Almere
Wil bewoners, buurten en wijken bijstaan bij de uitdaging om stadswijkverwarming zo optimaal mogelijk in te zetten.  

StEM Zeewolde
Stem Zeewolde ondersteunt burgerinitiatieven en brengt deze onder de aandacht van de politiek. 

St. 5000stappen.nl 
Iedere stap die u zet naar een gezondere leefstijl telt, of u nu wilt afvallen, lekkerder in uw vel wilt zitten of uw diabetes beter onder controle wilt krijgen, bewegen helpt! 

Urban Greeners
Een collectief van jonge makers en doeners in Almere. Jaarlijks op weg naar het jaar 2022 groeien zij met jonge ondernemers met zes tot tien projecten per jaar en bouwen mee aan Floriade Almere 2022.

Vogel- en Natuurwacht Flevoland 
De Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland is opgericht in 1984 met als doelstelling de vogels in Flevoland, en daarmee ook alle natuurgebieden waarin ze voorkomen, te bestuderen en te beschermen.

Volkstuinenvereniging Het Gelderse Hout Lelystad

Volkstuinvereniging Zuigerplas

Wereldwinkel Lelystad
De Wereldwinkel stelt zich tot doel om ‘eerlijke handel’ (Fair Trade) te bevorderen, zodat producenten in ontwikkelingslanden meer kans maken op een menswaardig bestaan.

Werkgroep Fairtrade Lelystad
De werkgroep vloeit voort uit een breed gesteunde motie in de gemeenteraad van Lelystad die opriep om Lelystad Fairtrade gemeente te maken.

Wijnbouw Lelystad
De stichting heeft als doel het initiëren, stimuleren, beheren en continueren van een biologisch, voornamelijk op wijnbouw gericht, proef- en voorbeeldbedrijf in noordelijk Lelystad, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Zaderij
Wil met de coöperatie en Stichting Zaad de zaadteelt weer in eigen boerenhand nemen. 

Lees hier het interview met De Zaderij

Zeenergie
Samen met haar leden zet Zeenergie zich ervoor in om duurzaam opgewekte energie tegen een zo laag mogelijke prijs van de producent bij haar leden te krijgen.

Zeewolde Zon
Een coöperatieve vereniging die zich als doel stelt om lokaal opgewekte duurzame energie beschikbaar te maken voor alle Zeewoldenaren ondermeer via zonnestroom.

Lees hier het interview

Zelfbeheer Hoekwierde
Experiment Zelfbeheer Hoekwierde zorgt ervoor dat bewoners zelfonderhoud van hun leefomgeving verzorgen. Doel is het optimaliseren van de sociale cohesie en het optimaliseren van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving.