Advies Commissie Remkes: een grote stap in de goede richting

1 oktober 2019

Een grote stap in de goede richting, zo beoordelen de Natuur en Milieufederaties het advies van commissie Remkes voor de aanpak van het stikstofprobleem. Het advies schuwt geen taboes en kijkt breed naar relevante sectoren. De urgentie die commissie Remkes benadrukt, is in lijn met de oproep die de Natuur en Milieufederaties al jaren doen. Dat het rapport geen concrete doelen bevat, vinden we wel een gemiste kans.

Taboes doorbreken

Onze natuur holt achteruit en een overdaad aan stikstof is daar een belangrijke oorzaak van. Planten en dieren lijden eronder of verdwijnen zelfs helemaal. Diversiteit aan leefgebieden, planten en dieren is belangrijk voor ons Natuurlijk Kapitaal en daarmee voor ons voedsel, medicijnen, landschap of water. Het is daarom heel goed dat er nu eindelijk taboes worden doorbroken. Veel te lang hebben we ruimte gegeven aan ontwikkelingen die bijdragen aan de stikstofbelasting, terwijl de verbetering van leefgebieden en natuur niet is gerealiseerd.

Twee sporen

Volgens de Natuur en Milieufederaties zijn twee sporen nodig voor herstel van de natuurkwaliteit. Allereerst moet je per gebied kijken naar vermindering van de stikstofuitstoot. Maar uitsluitend het nemen van maatregelen in en rondom natuurgebieden is onvoldoende voor natuurherstel. In alle sectoren moet je de totale stikstofuitstoot terugbrengen. Daarbij is het van belang de juridische kaders goed in acht te nemen, zo leert de huidige situatie met de PAS. Daarom moet een aanpak voorzien in feitelijk natuurherstel in Nederland. Pas dan is er ruimte voor economische activiteiten.

Wegennet

Remkes erkent dat maatregelen op het gebied van landbouw en verkeer onontkoombaar zijn. Om echt verschil te maken zal een maximum snelheid van 100 km/u op snelwegen nodig zijn, en niet alleen in de directe omgeving van Natura 2000 gebieden. En ook op andere wegen kan aanvullend veel bereikt worden. Denk aan lagere snelheden en het afwaarderen van wegen in en rond de natuur

Landbouwtransitie

Verkleining van de veestapel is nodig om de stikstofemissies terug te dringen. Inkrimping van de veestapel wordt wat ons betreft gekoppeld aan groei van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar de transitie in de landbouw is een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar is stimuleringsbeleid voor nodig, geld dus. Ook pleiten de Natuur en Milieufederaties voor een marktmechanisme dat een goede prijs garandeert voor producten die natuurinclusief worden geproduceerd.

Regionale verschillen
De opgave kent een ander karakter in veedichte provincies in het zuiden dan in de noordelijke provincies. Ook de dichtheid van het wegennet en de aan- of afwezigheid van regionale luchthavens zijn van invloed als bronnen waar maatregelen genomen moeten worden. Daarom vinden we het belangrijk dat er aandacht en oplossingsruimte is voor regionale verschillen.