Adviesloket Ruimte – Ter inzage bestemmingsplan Ketelhaven Buitendijks, inclusief MER

16 mei 2018

Dit plan betreft het buitendijkse gedeelte van Ketelhaven en vervangt het nu geldende bestemmingsplan. Het betreft de ontwikkeling van een buitendijks recreatieplan op de landtong bij Ketelhaven: Aan de westzijde van de landtong worden 60 recreatieappartementen, verdeeld over 3 bouwvolumes van maximaal 30 meter hoog, gerealiseerd. Aan de oostzijde van de landtong wordt maximaal 1.200m2 aan nautische voorzieningen gerealiseerd in 3 bouwvolumes van 2 bouwlagen. Ten noorden en oosten van de Stichting Jachthaven Ketelmeer worden tussen de 360 en 410 ligplaatsen gerealiseerd in combinatie met drijvende sanitaire voorzieningen en een nieuwe strekdam. Tot slot wordt, behalve op de landtong, ook binnendijks een (lang)parkeerterrein gerealiseerd met 260 parkeerplaatsen, waar in de wintermaanden ook de mogelijkheid wordt geboden voor winterstalling van schepen in de openlucht. Daarnaast wordt een kleine opslagloods gerealiseerd voor de opslag van onder andere masten en zeilen. De ontsluiting van deze parkeerplaats vindt plaats op de Colijnweg. Vooraankondiging Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Inspraak
Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan Ketelhaven Buitendijks het volgende ter inzage ligt: Het voorontwerp bestemmingsplan “Ketelhaven Buitendijks” op grond van de Wet ruimtelijke ordening, inclusief de bijbehorende MER.

U kunt de betreffende stukken inzien van 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018 bij de publieksbalie van het gemeentehuis (op afspraak) en in de openbare bibliotheek te Dronten. De stukken zijn ook beschikbaar op www.dronten.nl en op www. ruimtelijkeplannen.nl.

NMFF Adviesoket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.