Bestemmingsplan Marker Wadden vastgesteld

4 december 2013

De gemeenteraad van Lelystad heeft op dinsdag 3 december 2013 het bestemmingsplan Marker Wadden en bijbehorende stukken, waaronder een milieueffectrapportage (MER) vastgesteld.  Ontwikkeling Marker Wadden Gemeente Lelystad startte in april 2013 met de bestemmingsplanprocedure. Nu, nog geen tien maanden later, is het bestemmingsplan vastgesteld. Wethouder Ruud Luchtenveld: “Ik ben blij dat de raad het bestemmingsplan nog dit jaar heeft vastgesteld en dat we als gemeente daarmee nu de planologische en juridische kaders voor ontwikkeling van de Marker Wadden hebben gecreëerd. Gemeente Lelystad is van meet af aan voorstander van het plan Marker Wadden. De ontwikkeling van een natuurgebied van die omvang in het Markermeer is niet alleen goed voor het Markermeer en Lelystad, maar is winst voor de hele regio. Natuur en recreatie worden de grote winnaars met de komst van dit nieuwe natuurgebied.” Archipel van natuureilanden Marker Wadden is een plan van Natuurmonumenten voor de aanleg van een archipel van natuureilanden. Voor de aanleg wordt gebruik gemaakt van het in het Markermeer aanwezige slib. Daarmee wordt een einde gemaakt aan het hardnekkige probleem van rondzwevend slib dat troebel water veroorzaakt en het bodemleven verstikt. Tegelijkertijd wordt met de komst van de Marker Wadden het Markermeer aantrekkelijker, doordat de eilanden straks ook voor het publiek toegankelijk zijn. Eerste fase In de eerste fase van het plan Marker Wadden wordt in het Markermeer, ten noordwesten van Lelystad en op een afstand van zo’n 700 meter van de Houtribdijk, een gebied ontwikkeld van circa 1500 hectare. Daarvan zal zo’n 500 hectare boven het wateroppervlak zichtbaar zijn. Expositie in stadhuis In het paviljoen Toekomst in de hal van het stadhuis van gemeente Lelystad is momenteel een expositie te zien over ontwikkelingen in het gebied Markermeer-IJmeer. Een van de voorwaarden voor verdere ontwikkelingen in het gebied is herstel van de waterkwaliteit van het Markermeer. Naar verwachting zal het plan Marker Wadden hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Openbare bekendmaking Het besluit tot vaststellingen van het bestemmingsplan Marker Wadden wordt binnenkort bekendgemaakt via de openbare bekendmakingen van gemeente Lelystad. Tot zes weken na publicatie van de openbare bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingplan is er voor indieners van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan nog de mogelijkheid om een beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Raad van State. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf de dag van publicatie van de openbare bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het stadhuis van Lelystad. In diezelfde periode zijn de stukken te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.