Bijna 100 partijen committeren zich aan stoppen met aardgas

8 november 2016

Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu, het HIER klimaatbureau en de Natuur en Milieufederaties het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het manifest is na ondertekening aangeboden aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma. Een belangrijke stap voorwaarts! Ook voor Flevoland is het belangrijk om aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas.

Flevoland
In Flevoland zullen de gevolgen van een aardgasvrije energiehuishouding op termijn merkbaar worden. Zo zijn grote delen van Almere aangesloten op de stadverwarming: dit warmtenet wordt nu nog gevoed door gasgestookte centrales. In de toekomst zal daar dan een alternatief voor gevonden moeten worden. In Lelystad draait de stadsverwarming op houtsnippers en die van Zeewolde op mestvergisting.

De Flevolandse windmolens wekken heel veel schone elektriciteit op. Veel woningen in Flevoland zouden al hun energie uit elektriciteit kunnen halen. Een zogenaamde “ all electric” woning heeft geen aardgasaansluiting meer, maar wordt elektrisch verwarmd door een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen en eventueel een zonneboiler. In Nederland is vrijwel altijd een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig, omdat zonnepanelen in de winter niet goed stroom opwekken om helemaal zelfvoorzienend in energie te zijn, ook niet met een thuisaccu.
Tijdens de Duurzame Huizenroute op zaterdag 5 en 12 november zijn diverse woningen te bezoeken, waaronder energieneutrale, Nul-op-de-Meter en all electric huizen.

Stoppen met aardgas in de gebouwde omgeving
Een van de grootste consequenties van het klimaatakkoord van Parijs voor Nederland, is dat we gaan stoppen met het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving. In Flevoland, maar ook in alle andere provincies. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens overgaan op andere manieren van verwarming, koken en het verwarmen van tapwater. Een enorme uitdaging. Gemeenten, provincies, energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en lokale energie-initiatieven grijpen deze verandering aan om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen. De partijen kunnen samen vanaf 2030 een CO₂-reductie van ruim 5 megaton per jaar realiseren.

Dijksma: “Het initiatief van bijna honderd gemeenten, provincies en andere organisaties om te werken aan gasvrije huishoudens is mooi en tegelijk noodzakelijk. Nederland moet af van zijn verslaving aan fossiele energie. Er is veel winst te behalen in CO₂-reductie in woningen. Mensen in een groot aantal gemeenten kunnen er straks voor kiezen om energieneutraal te gaan wonen. Dat levert een flinke milieuwinst op en tegelijk ook een lagere energierekening.”

Grote veranderingen voor bewoners
De transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving leidt voor veel bewoners tot grote veranderingen. Het is dan ook van essentieel belang hen tijdig te informeren en te betrekken bij de verduurzaming van hun woning en buurt. Op dit moment is 86 procent van de Nederlanders nog niet op de hoogte van de noodzaak om te stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen. Via de website www.hierverwarmt.nl worden bewoners geïnformeerd over de plannen in hun omgeving.

Met een wijkgerichte aanpak worden bewoners in de bestaande bouw betrokken bij de keuze voor alternatieven en wordt uiteindelijk de meest passende warmtevoorziening gekozen. In alle gevallen is besparing door middel van isolatie noodzakelijk. De partijen streven ernaar om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat nieuwbouwwijken niet meer op aardgas aangesloten worden.

Aan de slag met wonen zonder aardgas
Door bundeling van krachten kunnen kostenreducties plaatsvinden zodat alternatieven voor aardgas steeds goedkoper worden. Daarom ontplooien de gemeenten, provincies, netbeheerders en energiecoöperaties activiteiten voor de overgang naar een aardgasvrije leefomgeving in samenwerking met woningcorporaties, bouwbedrijven en overige bewonersorganisaties. Omdat de aardgastransitie vele nieuwe vragen oproept, organiseren zij ook samen met deze partijen en andere overheden een professionele kennisontwikkeling en –deling, zowel op landelijk als lokaal niveau.

De regionale netwerkbedrijven ondersteunen gemeenten bij de transitie door onder andere relevante informatie over de gasnetten en de elektriciteitsnetten ter beschikking te stellen. Zo werken zij samen aan de meest optimale oplossingen voor een duurzame, veilige en betrouwbare energie-infrastructuur tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Energieloket Flevoland en lokale energie-initiatieven
Lokale energie-initiatieven spelen een aanjagersrol bij de transitie door samen met gemeenten plannen te ontwikkelen en bewonersorganisaties te betrekken en begeleiden in dit proces.

Natuur en Milieufederatie Flevoland speelt nu al een grote rol bij het ondersteunen van lokale energie initiatieven op dit terrein en bij het stimuleren en inspireren van woningeigenaren via haar Energieloket Flevoland.