Biogasfabriek onbegrijpelijkerwijs gepland in beschermd natuurgebied

19 februari 2014

Er wordt nog steeds doorgezet met de plannen om een biogasfabriek (HarvestaGG) van 6 hectare groot en 16 meter hoog in een beschermd natuurgebied te bouwen. Deze activiteit hoort volgens de NMFF thuis op een industrieterrein en niet in de Ecologische Hoofdstructuur. Ook een aantal boeren in de omgeving van het Knarbos maken zich zorgen over de gevolgen van zo’n type bedrijf in de buurt.

Eerdere bezwaren
De NMFF heeft eerder met klem aangedrongen op een onderzoek naar alternatieve locaties: in eerdere versies van de plannen werd daar niet naar gekeken. In de nu voorliggende plannen wordt slecht onderbouwd waarom een beschermd natuurgebied de enige plek is. Een vergelijkbaar plan in de Noordoostpolder wordt namelijk wel gesitueerd op het bedrijventerrein De Munt in Emmeloord. Veel bedrijventerreinen in Flevoland, ook in Lelystad, hebben leegstaande bedrijven en vrijstaande kavels.

Gezamenlijke reactie
Op dit moment ligt de besluitvorming over het wel of niet doorgaan van  HarvestaGG voor bij de gemeente Lelystad. Het voorontwerp bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) liggen tot 25 februari 2014 ter inzage bij de gemeente Lelystad en staan op de gemeentelijke website www.lelystad.nl/terinzage. De groene organisaties van Flevoland zullen in een gezamenlijke brief hun zorgen uiten naar de gemeenteraad en het college van Lelystad en naar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Flevoland. De organisaties verzoeken de Provincie om het zogenaamde “experimentenkader” niet toe te passen. Het experimentenkader maakt het mogelijk om activiteiten die volgens het Omgevingsplan niet zijn toegestaan, toch mogelijk te maken.

Het volgende formele moment is de ter inzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan en de definitieve MER. Dit wordt in mei verwacht.