College Lelystad neemt NMFF advies biogasfabriek over

27 oktober 2013

Tijdens de zomervakantie werd de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd om een biogasfabriek midden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Flevoland te bouwen. Het Knarbos, waar deze industriële activiteit gepland stond, is door de Provincie Flevoland aangewezen als ‘waardevol’ en geniet daardoor een goede ruimtelijke bescherming. In de notitie werd echter gesteld dat er geen andere geschikte locaties zijn voor de biogasfabriek en dat er geen onderzoek zou komen naar alternatieve vestigingsplaatsen. De Natuur en Milieufederatie Flevoland schreef in haar zienswijze dat een onderzoek naar alternatieve locaties voor deze biogasfabriek niet mag ontbreken. Wat de NMFF betreft heeft Flevoland immers voldoende ruimte op andere plekken: veel bedrijventerreinen hebben leegstaande bedrijven en vrijstaande kavels. Industriële activiteiten horen thuis op industrieterreinen en niet in beschermde en waardevolle natuurgebieden. Het college van de Gemeente Lelystad neemt nu de oproep van de Natuur en Milieufederatie Flevoland in zijn geheel over: ook alternatieve locaties voor de biogasfabriek, buiten de EHS, moeten worden onderzocht in de MER.