Drie voorstellen Nieuwe Natuur

30 januari 2014

Programma Nieuwe Natuur: NMFF dient drie voorstellen in

De Provincie heeft 79 voorstellen ontvangen voor nieuwe natuur in Flevoland, waarvan drie afkomstig van de Natuur en Milieufederatie Flevoland. Het programma Nieuwe Natuur is in het leven geroepen door Provinciale Staten van Flevoland nadat duidelijk werd dat het Rijk niet meer het Oostvaarderswold zou financieren. Een van de uitgangspunten van het programma is dat de nieuwe natuurgebieden dichtbij grotere stedelijke concentraties worden ontwikkeld. Uit de lijst met ingediende projecten (pdf) blijkt dat de meeste projecten niet aan deze voorwaarde voldoen. Ook ligt een veelheid aan versnipperde kleine oppervlaktes groen op de loer.

Twee van de projectideeën van de NMFF zijn gesitueerd aan de oostkant van Almere, dichtbij grotere stedelijke concentraties, en een ligt in de Noordoostpolder. Uit de lijst is ook op te maken dat meerdere indieners een vergelijkbaar plan hebben verzonnen.
De plannen van de NMFF zijn na overleg met andere organisaties tot stand gekomen en bouwen voort op onze toekomstbeelden voor Flevoland uit 2006: een voedselbos bij Almere waarbij stadslandbouw samen gaat met natuurontwikkeling, een buitenlokaal of speelwildernis voor stadskinderen (natuurontwikkeling en educatie) en vernatting van de westrand van de Noordoostpolder deels gefinancierd door het windpark.

Het Voedselbos is een nieuwe manier van natuurbeheer: door de opbrengsten van de aanwezige, extensieve gewassen worden de ecologische, educatieve en recreatieve functies gefinancierd. De oogsten uit het Voedselbos worden lokaal afgezet om transport te beperken en stedelijke binding te versterken. Het Voedselbos levert daarnaast nog andere ecosysteemdiensten zoals CO2-opvang, klimaatadaptatie en lucht-, water- en bodemzuivering.

In de toekomstvisie Noordelijk Flevoland van de Natuur en Milieufederatie uit 2006 was de westelijke rand van de Noordoostpolder (de kwelzone) deels ingericht als wateropvanggebied, omdat daar als eerste knelpunten zouden optreden in bemalingscapaciteit. Met het nieuwe gemaal bij Tollebeek lijken die knelpunten tot het verleden te behoren, maar de roep om een westelijke ecologische verbinding blijft. Het windpark Noordoostpolder valt niet onder het opschalings- en saneringsbeleid van de Provincie Flevoland en kent daardoor geen verplichte gebiedsgebonden bijdrage. De woonkernen in de buurt van het windpark ontvangen van de exploitant een jaarlijkse bijdrage. Het zou mooi zijn als natuur en landschap in de buurt ook zouden kunnen profiteren van de komst  van het windpark. De aanleg van de verbrede kwelstrook zou dan gefinancierd kunnen worden door het Windpark Noordoostpolder.

De oppervlakte van de speelwildernis  is plusminus 10 ha – het kan deel uitmaken van een veel groter natuurgebied. Aan de ingang kunnen de kinderen intensief gebruik maken van de natuur, hoe verder weg van de ingang hoe meer de dieren de ruimte hebben. Het is aan de kinderen om er voor te zorgen dat de dieren ook dichter bij de ingang durven te komen. Voor de vegetatie geldt hetzelfde: hoe verder van de ingang hoe wilder de natuur wordt. Aan de ingang ook een slechtweer accommodatie met een groepsruimte voor de kinderen en een horecagelegenheid voor de volwassenen. De natuur levert de speelaanleidingen, er zijn geen materialen, objecten of speeltoestellen van buiten het gebied ingebracht. Wij bieden educatieve programma’s aan voor basisscholen en voor recreanten. Het gebied is altijd toegankelijk, ook buiten de activiteiten.

Het programma Nieuwe Natuur zou het beste kunnen worden ingezet voor nieuwe natuurgebieden dicht bij stedelijke gebied en bestaande natuur. Als daar geen mogelijkheden voor zijn zouden nieuwe schakels  tussen bestaande natuurgebieden behoort ook een goede toepassing zijn. Daarbij is het voor het goed ecologisch functioneren van belang dat de nieuwe natuurgebieden van voldoende grootte zijn.

Van ideeën tot uitvoering

Op 16 april 2014 besluiten Provinciale Staten welke ideeën doorgaan naar de laatste ronde. De ideeën die doorgaan worden uitgewerkt tot projectinitiatieven. Aan de hand van een tweede, meer gedetailleerde beoordelingsronde besluiten Provinciale Staten in het najaar welke projecten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden in het kader van het programma Nieuwe Natuur in Flevoland.