Energieakkoord biedt kansen voor Flevoland.

8 september 2013

Vrijdag 6 september is het Energieakkoord ondertekend. Dit energieakkoord is een behoorlijke stap naar een samenleving waarin we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En het biedt op korte termijn al kansen voor Flevoland.

 

Bij het tot stand komen van het Energieakkoord zijn 40 organisaties intensief betrokken geweest, waaronder het bedrijfsleven, de energiesector en De Natuur en Milieufederaties (zoals Natuur en Milieufederatie Flevoland). Het akkoord heeft vergaande consequenties voor ons energiebeleid -niet alleen vanuit de inhoud- ook omdat er een gemeenschappelijke marsroute is ontwikkeld. We willen van een maatschappij die nu nog afhankelijk is van gas en olie, naar een maatschappij die gebruik maakt van duurzame energie. Bovendien gaan we als samenleving minder energie gebruiken dan nu het geval is en duurzaam groeien met respect voor onze omgeving.

 

Het akkoord is een eerste, maar uiterst belangrijke stap. Het feit dat we een volwaardig  gesprekpartner zijn, is een teken voor een schonere toekomst. Uiteraard moet er nog veel meer gebeuren. Niettemin bevat het akkoord ingrediënten waar we verder mee kunnen, zoals:

 

·         Er is zicht op de wijze waarop de doelstelling van 16% duurzaam wordt bereikt. Dat zal niet in 2020 zijn maar in 2023. Vanuit de milieufederaties  vinden wij dat een realistische aanname. 16% duurzaam gaat plaatsvinden langs de lijn van energiebesparing (1,5% jaarlijks voor alle sectoren) en duurzame energieopwekking, waaronder windenergie op zee en op land. De laatste tien jaar boekten we drie procent vooruitgang rond duurzame energie, de komende tien jaar wordt dat vier keer zoveel: twaalf procent!

·         In 2023 is er 4.450 MW wind op zee gerealiseerd: er komen tien jaar lang jaarlijks drie nieuwe windmolenparken bij ter grootte van het nu al bestaande Amaliapark, 23 kilometer uit de kust van IJmuiden, van 120 MW.

·         In 2020 staat er 6.000 MW wind op land met aandacht voor draagvlak en participatie.  Met al deze windmolens wordt genoeg energie opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien! Vooral Flevoland zal hier een groot aandeel in hebben wat ook ten goede komt aan de lokale gemeenschap en economie.

·         De vijf zwaar vervuilende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten, de laatste per 1 juli 2017. In ruil hiervoor wordt vanaf 2016 de kolenbelasting afgeschaft.

·         Mensen die samen zonnepanelen willen realiseren op een dak van een gebouw in de buurt, hoeven voor een langere periode 7,5 cent per opgewekte Kilowattuur minder energiebelasting te betalen over de opgewekte stroom. Dat betekent dat zulke stroom een derde goedkoper wordt!  Dit biedt grote kansen voor lokale gemeenschappen en dorpen in Flevoland om samen aan de slag te gaan met zonne-energie. Het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland ondersteunt deze lokale initiatieven.

·         Er wordt stevig geïnvesteerd in energiebesparing: woningbouwcorporaties krijgen vier jaar lang 100 miljoen euro om woningen te isoleren en huizenbezitters kunnen goedkope leningen krijgen voor woningisolatie uit een speciaal fonds.

 

Dit is naar onze mening een evenwichtig pakket. Misschien is niet op alle punten zoveel vooruitgang geboekt als de natuur- en milieufederatie zou willen. Niettemin hebben we de hoop dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat er sprake is van een historisch akkoord en dat we van onze huidige achterstand in Europa op het gebied van duurzame energie  een voorsprong hebben gemaakt.

– See more at: http://www.nmfflevoland.nl/Natuur-enMilieufederatieFlevoland/Themas/Klimaat/Nieuwsoverklimaat/Energieakkoord_biedt_kansen_voor_Flevoland.aspx#sthash.OaBSuuj3.dpuf