Flevolandse natuur- en milieuorganisaties zeer bezorgd over komst datacenter naar Zeewolde 

Flevolandse natuur- en milieuorganisaties zeer bezorgd over komst datacenter naar Zeewolde 

Flevolandse natuur- en milieuorganisaties zeer bezorgd over komst datacenter naar Zeewolde 

 

 

 

 

Donderdag 16 december gaat de gemeenteraad van Zeewolde een belangrijk besluit nemen over de komst van het datacenter Meta naar Zeewolde. Flevolandse natuur- en milieuorganisaties hebben al een aantal keren hun zorgen hierover geuit in zienswijzen en inspraakreacties. Met het oog op de besluitvorming aanstaande donderdag over de bestemmingsplanwijziging Trekkersveld IV in de gemeenteraad Zeewolde zetten zij deze zorgen op een rij.  

Het ruimtegebruik in Flevoland staat onder toenemende druk. Die druk zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden onder invloed van klimaatontwikkelingen, bodemdaling, verlies aan biodiversiteit, toename areaal bos en een grote druk op (transitie van) de landbouw. Zeewolde is een groeiende kern, waarbij woon- en leefklimaat voor de inwoners van groot belang is. In deze afweging past geen datacenter van deze enorme omvang met een buitengewoon groot energieverbruik.  

Het datacenter zal negatieve effecten hebben op het landschap, de waterkwaliteit, de biodiversiteit, en heeft veel energie nodig. Daarnaast moet er nog onderzoek gedaan worden over hoe de restwarmte duurzaam ingezet kan worden en is er geen sprake van een gesloten koelwatersysteem. Dit laatste betekent dat koelwater geloosd zal worden in de vaart, wat een negatieve impact heeft op de natuur.  

Het is belangrijk dat in het besluit voor het vestigen van het datacenter de impact op de natuur en het landschap wordt meegenomen. Niet alleen de gevolgen van de bouw van het datacenter zelf zijn van belang. Ook de impact op de natuur op het moment dat het datacenter in gebruik is, moet meegenomen worden in de afweging. Hieronder valt: 

  • De gevolgen van lozing van koelwater in de Hoge Vaart. 
  • Dat er op dit moment niet voldoende onderzoek is gedaan naar hoe de restwarmte hergebruikt kan worden. 
  • De stikstofdepositie en lichtvervuiling heeft een negatief effect op een Natura-2000 gebied, namelijk de Veluwe en Veluwerandmeren. 
  • Er wordt wel rekening gehouden met specifieke soorten, maar niet met het ecosysteem in het algemeen. 
  • De impact op het landschap is niet alleen lokaal zichtbaar, maar heeft impact op de landschapskwaliteiten op regionaal niveau.  

Bovendien overstijgt dit dossier de lokale situatie. Dit blijkt ook uit verzoeken van verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer om datacenters onder de landelijke regie te laten vallen. Daarom roepen wij de provincie Flevoland en het Rijk op verantwoordelijkheid hierin te nemen.