Laat uw stem gelden bij de Waterschapsverkiezingen

2 maart 2015

Water Wonen en Natuur

Water, Wonen en Natuur, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.

Op 18 maart a.s. vinden op dezelfde dag de verkiezingen plaats voor een nieuw provincie- én waterschapsbestuur. Door de gecombineerde verkiezingen is de hoop en verwachting dat met name voor de waterschapsverkiezingen de opkomst hoger zal zijn.

Het vraagt van de kiezer om een keus te maken tussen de verschillende partijen die aan de waterschapsverkiezingen deelnemen. Het is daarbij van belang te beseffen dat de deelnemende partijen verschillende keuzes maken als het gaat om de belangen van natuur, recreatie, duurzaamheid,  en stedelijk water.

Een aantal partijen kiest er nadrukkelijk voor om het agrarisch en of bedrijfsbelang voorop te stellen, maar daarvoor is een tegengeluid nodig dat opkomt voor de belangen van de burgers bij natuur, recreatie, kostenbewustzijn en eerlijke lasten verdeling.

Eén van deze partijen is Water, Wonen en Natuur.  WWN  heeft als grootste fractie en met de steun van groene organisaties in Flevoland een duidelijke ommekeer in het denken van het waterschap te weeg kunnen brengen in het belang van de burgers. WWN hoopt dat deze weg gecontinueerd wordt, want er zijn nog flinke opgaven te doen.

  • Het watersysteem van Flevoland toekomstbestendig maken voor de klimaatverandering.
  • Stevige dijken die rekening houden met peilstijgingen en natuurlijk worden ingericht.
  • Meer aandacht voor waterbeheer in de stad
  • Vermindering van de watervervuiling door de agrarische sector en herstel aquatische ecosystemen.
  • Kansen benutten voor innovatie en duurzaamheid bijvoorbeeld in de afvalwaterzuivering om verdergaande energiebesparing én grondstoffenterugwinning te behalen.
  • Maatregelen om de Flevolandse natuurgebieden voldoende nat te houden of te krijgen.

Voor nadere informatie zie de website waterwonenennatuur.nl. Ook is het mogelijk om op de site van Kieskompas uw mening te toetsen aan de standpunten van de deelnemende partijen.

Ga in ieder geval stemmen en stem duurzaamheid en natuur in het waterschapsbestuur.
Water Wonen en Natuur pamflet