Luchthaven Lelystad: zweten in de zomer

12 augustus 2013

Naar verluidt verschijnt deze zomer de onderzoeksopzet van het op te stellen milieu-effect-rapport voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Officieel heet dit de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het milieu onderzoek (MER) van de uitbreiding van Luchthaven Lelystad’. Een belangrijk toetsmoment om goed zicht te krijgen straks op de effecten voor natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. Helaas wordt deze nota ter inzage gelegd op het moment dat veel mensen op vakantie zijn. Dit zien wij als NMFF wel vaker. Telkens weer betreuren we het dat overheden blijkbaar niet in staat zijn om de inspraak in periodes te doen dat burgers en organisaties ook de tijd hebben om de stukken goed te bestuderen. Voor ons wordt het dus zweten deze zomer. Hieronder een paar punten waarop wij extra gaan letten. Wellicht ook voor u belangrijk. Wij gaan ervan uit dat dit keer de overheden hun huiswerk beter hebben gedaan dan de vorige keren. In eerdere bezwaarprocedures, waaronder ook door de Natuur en Milieufederatie Flevoland, had de Raad van State kritiek op het in stukjes opknippen van de totale groei van de luchthaven. Hierdoor was er geen goed zicht te krijgen op de totale effecten op natuur en milieu, maar ook rammelde daardoor de economische onderbouwing. De eerdere vergunningaanvragen zijn zelfs tot tweemaal toe door de Raad van State vernietigd. Wij verwachten dan ook dat de nieuwe vergunningaanvraag de totale groei van 45.000 vliegtuigbewegingen zal omvatten en niet slechts een stukje van de groei. Alleen op die manier wordt duidelijk wat de groei van de luchthaven op termijn voor de omgeving en haar bewoners betekent. Een punt waarop wij als NMFF in ieder geval scherp op zullen gaan letten.  Een ander belangrijk punt voor de NMFF is het voorkomen van verstoring van flora en fauna door het ontzien van de Natura 2000 gebieden (o.a. de Oostvaardersplassen, het Ketelmeer en de Veluwerandmeren). Eerder al hebben wij aangegeven dat wij vliegen onder de 3.000 voet (ca. 1.000 meter) onacceptabel vinden. Ook Flevolandse overheden steunen dit standpunt, want gezamenlijk is dit punt vastgelegd in een maatschappelijk kader. Ook het Rijk en Luchtverkeersleiding Nederland hebben toegezegd om 3.000 voet als harde ondergrens te hanteren. Ook uit het oogpunt van veiligheid is het wenselijk om op minimaal 3000 voet over de Flevolandse natuurgebieden te vliegen: met name in de Oostvaardersplassen bevinden zich jaarlijks enkele tienduizenden Grauwe Ganzen en Brandganzen die een gevaar kunnen vormen voor vliegverkeer. Een vertrekroute rechtsom over de Oostvaardersplassen is daardoor onmogelijk, en volgens ons niet een vliegbare route dus. De NMFF zal het Rijk en andere overheden houden aan de eerder gemaakte afspraken over de minimale vlieghoogten.  Ook het ontzien van bewoners bij geluidshinder is erg belangrijk. Vooral Biddinghuizen, Zeewolde en de oostelijke delen van Almere zouden wel eens veel geluidsoverlast kunnen gaan krijgen. NMFF vindt het wenselijk dat er een minimaal verplichte vlieghoogte boven woongebieden wordt opgenomen. Alleen wettelijke geluidsnormen bieden hiervoor onvoldoende soelaas.  Tenslotte is het niet zo eenvoudig om de vliegroutes voor de Lelystadse luchthaven inpasbaar te krijgen. Door meerdere obstakels, zoals zendmasten en militaire oefenterreinen, zitten de routes van en naar Lelystad vol met steile bochten en flinke stijgingen. De heer Alders heeft dat ook al eerder aangegeven in zijn rapportages aan de Tweede Kamer. Een vlucht vanaf luchthaven Lelystad lijkt voor passagiers hoe dan ook een avontuur te worden!