Meer ruimte voor een groene investeringsagenda

27 april 2012

Meer ruimte voor een groene investeringsagenda

Het kabinet is gevallen. Wat dit voor natuur en milieu gaat betekenen is nog ongewis. Zeker is wel dat we staan voor fundamentele keuzes. De nieuwe regering zal misschien beslist niet rijker zijn, maar het kan wel veel groener. Innovatie, werk en duurzaamheid gaan heel goed samen. Een sterk platteland is gebaat bij samenwerking tussen groene sectoren. Dat vraagt om goede smeerolie in plaats van zand. De Natuur en Milieufederatie Drenthe roept noordelijke politici en bedrijfsleven op zich samen sterk te maken voor de Groene Investeringsagenda voor Noord-Nederland.

Voor natuur, landschap en platteland zag het beeld er tot voor kort zeer somber uit. Het regeringsbeleid zorgde voor het volledig stilvallen van de gebiedsontwikkeling. Op het natuur- en landschapsbeleid waren drastische bezuinigingen voorzien. Met een nieuwe Natuurwet en een ‘herijking’ van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stond bovendien de kwaliteit van het beleid op de helling. Met het nu gepresenteerde principe akkoord van de Tweede Kamer lijkt deze destructieve trend deels gekeerd. Er wordt 200 miljoen minder gekort op het natuurbeleid. Belangrijker  wellicht is dat groene investeringen uit de verdomhoek zijn gehaald en op de middenstip zijn gelegd.

Onderhandelingsakkoord met open einden   
Het Kabinet heeft begin van dit jaar het onderhandelingsakkoord Natuur afgerond met de gezamenlijke provincies. De provincie Drenthe heeft dit akkoord niet getekend, maar zal wel medewerking verlenen aan de uitvoering daarvan. Als uitvloeisel zijn de provincies begonnen met de herijking van de EHS en is er een landelijke commissie ingesteld. Deze gaat adviseren hoe de rijksmiddelen voor natuurbeheer over de provincies moeten worden verdeeld.

De provincie Drenthe heeft niet getekend, allereerst omdat er nog steeds onvoldoende financiële middelen zijn voor het beheer van bestaande natuurgebieden. Ook is de vraag of Drenthe voldoende middelen krijgt voor het verrekenen van gebieden die door de overheid al zijn aangekocht maar nog niet zijn betaald of ingericht, de zogenaamde lopende verplichtingen. Bovendien is voor het verder afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur de komende jaren helemaal geen geld.

Met het onderhandelingsakkoord Natuur lijkt het alsof provincies nu de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het natuur- en plattelandsbeleid. Dat beeld is niet juist. Op basis van onderhandelingsakkoord blijft het Rijk verantwoordelijk voor het halen van alle internationale verplichtingen op het gebied van natuur-, water- en anti-vermestingsbeleid. Verder is het Rijk ook verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. En last but not least: het Rijk heeft ook een belangrijke medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de landbouw en daarmee het platteland.

Hoe nu verder
Wij hebben mede aan de basis gestaan van het Drentse Groenmanifest. Met dit manifest hebben natuur- en landbouworganisaties tot uitdrukking gebracht dat zij zich samen sterk willen maken voor de verdere ontwikkeling van het platteland. Ook in Groningen en Friesland zijn vergelijkbare manifesten opgesteld. Het manifest speelt in op schaarsere tijden, maar houdt tegelijk een pleidooi om het noordelijke platteland niet droog te laten vallen. Een zekere basis aan investeringen blijft nodig om de economie en kwaliteit sterker te maken. De belangen van natuur, water, landbouw, landschap en recreatie gaan hier bovendien hand en hand.

Op grond van het – tot voor kort ingezette – beleid dreigde de plattelandsontwikkeling volledig tot stilstand te komen. Het is belangrijk om dat proces nu snel te keren. Ook met minder middelen kan er nog veel worden bereikt. Maar dat lukt niet als je partijen tegenover elkaar zet en de provincie zelf met lege handen laat staan. Wij vinden dat de noordelijke provincies nu het initiatief moeten nemen voor een groen investeringsprogramma. Dit investeringsprogramma zou duidelijk moeten maken welke inzet er voor natuur, water, economie en internationale doelen nodig is, welk aandeel de provincies zelf leveren en wat er van andere partijen – zoals het Rijk – wordt verwacht. De Noorderruimte is een belangrijk kapitaal, waarin we juist in tijden van crises moeten blijven investeren!

Meer informatie
Beluister ook het interview met Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, op RTV Drenthe.

Contactpersoon
Reinder Hoekstra (r.hoekstra@nmfdrenthe.nl)