Natuurorganisaties presenteren visie toekomst van Flevoland

Natuurorganisaties presenteren visie toekomst van Flevoland

8 december 2022

 

 

 

 

 

Nieuwe eilanden, voedselbossen en het watersysteem aanpassen. Het zijn slechts enkele van de ideeën die worden genoemd in de nieuwe natuurvisie die deze week is gepresenteerd door het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in die visie ‘Rijk Voorland’. Natuur en Milieufederatie Flevoland ondersteunt deze visie.

Visie op Flevoland
Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben een ruimtelijke visie op de provincie Flevoland gemaakt. Hierin kijken ze vooruit op wat de Flevolandse natuur nodig heeft om robuust en duurzaam te zijn. En ook hoe natuur voor alle andere ruimtelijke opgaven en sectoren van meerwaarde kan zijn. De visie Rijk Voorland is vandaag overhandigd aan de Commissaris van de Koning Leen Verbeek, heemraad Piet Boer van Waterschap Zuiderzeeland, wethouder Thomas Gillissen van de gemeente Noordoostpolder en de voorzitter van het Flevolands Agrarisch Collectief Peter Bentum. Het is een start om op een optimistische manier met burgers, boeren, natuurbeheerders en overheden samen te werken aan de natuurinclusieve toekomst van Flevoland.

Grote veranderingen
Het landschap van Flevoland staat grote veranderingen te wachten. De bodem daalt, grondwater verzilt en natuur en landbouw hebben steeds vaker te maken met droogte. En ook grote opgaven als klimaatverandering, verstedelijking, biodiversiteit en de transitie van de landbouw vragen om ruimte en gezamenlijke oplossingen. Rijk Voorland geeft de visie van de drie organisaties op een natuurinclusief Flevoland waarin ze ervoor pleiten dat de bodem en water leidend worden in nieuwe ruimtelijke plannen. Ze zien veerkrachtige natuur niet als luxe maar als de basis voor een duurzame toekomst van de provincie. Elk landschap heeft zijn eigen mogelijkheden. Zo legt bos CO2 vast en houdt het als een spons water vast voor natuur, landbouw en achterland. Natuur en Milieufederatie Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland en IVN ondersteunen de visie.