NMFF voornamelijk positief over Regioplan Windenergie

8 december 2015

De Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft gereageerd op het ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In het plan worden de uitgangspunten en locaties beschreven voor de volgende fase in het Flevolandse windenergiebeleid. Deze volgende fase komt er op neer dat de huidige windturbines  worden vervangen door een kleiner aantal grotere windmolens. Deze nieuwe windmolens worden hoger waardoor zijn relatief veel meer duurzame energie produceren dan windmolens van gelijk vermogen op lagere hoogte (de windsnelheid neemt logaritmisch toe met de hoogte).

Met de ondertekening van het SER Energieakkoord hebben de Natuur en Milieufederaties zich gecommitteerd aan 6.000 MW windenergie op land. Ongeveer een kwart van deze opgave wordt in Flevoland voorzien. Tegelijkertijd werken we samen met bewoners en bedrijven om de energievraag terug te brengen door energiebesparing, door slimme mobiliteit en door het geven van advies & voorlichting. Het draagvlak voor windenergie in onze regio is groot: wij willen dat graag zo houden.

Door opschaling en sanering zal Flevoland nóg mooier worden en nóg meer hernieuwbare energie opwekken met positieve gevolgen voor de economie.

Mede-eigenaarschap Mede-eigenaarschap zorgt voor draagvlak. Wij denken dat er veel animo onder de bewoners en bedrijven van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is om mede-eigenaar te worden van een Flevolandse windturbine, mits hen die mogelijkheid wordt geboden. Wij denken dat lokale energiecoöperaties hierin een belangrijke rol kunnen spelen en wij zetten ons in om dit model werkelijkheid te laten worden. Het is daarom belangrijk dat bewoners en bedrijven van de woonkernen in staat worden gesteld om mee te doen in de volgende fase van Flevolandse windenergie.

Houtribdijk Er wordt al een aantal jaar veel energie gestoken in het proces van opschaling en sanering in Flevoland. Terecht, want dit proces kan ons veel opleveren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een volgende generatie Flevolandse windparken met nog meer vermogen, nog meer draagvlak en met minder molens. De NMFF vreest echter dat de ontwikkeling van een windpark tussen de natuurgebieden Markermeer en IJsselmeer op de Houtribdijk kan leiden tot negatieve publiciteit en beeldvorming bij de bewoners en bedrijven over windenergie. Dit zou zonde zijn van alle positieve energie die (letterlijk en figuurlijk) in het Flevolandse windenergiebeleid is gestopt. Almere In het Omgevingsplan Flevoland is vrijwel het gehele grondgebied van Almere aangemerkt als stedelijk gebied en is plaatsing van windmolens uitgesloten. In 2022 wil de gemeente al energieneutraal zijn, waarbij een grote rol lijkt weggelegd voor windenergie binnen en buiten haar gemeentegrenzen.  De NMFF pleit er daarom voor om de gemeente Almere een aparte status te geven en plaatsing van kleine windparken of zelfs solitaire turbines mogelijk te maken.

Windenergie kent een groot draagvlak in onze provincie en daardoor is een  energieneutraal Flevoland binnen handbereik. De NMFF werkt samen met bewoners, bedrijven en overheden  om dit draagvlak nog groter te maken!