Ondertekening Green Deal aardgasvrije wijken is een feit

8 maart 2017

Vandaag heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal ondertekend. De overeenkomst stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de Green Deal die mede ondertekend werd door minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma is een concrete stap gezet naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden hierbij ondersteund door bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals de Natuur en Milieufederaties, die als partner zijn aangesloten bij de deal.

Annie van de Pas was namens de Natuur en Milieufederaties aanwezig bij de ondertekening: “De Natuur en Milieufederaties begeleiden zo’n 550 duurzame energie coöperaties en initiatieven. Onze lokale ervaring op het gebied van de uitfasering van aardgas willen we via ons landelijk dekkende netwerk graag breder delen. Kennisdeling en het vergroten van bewustwording is hard nodig voor de realisatie van de aardgasvrije wijk.”

Transitie naar duurzame energie
Minister Kamp lichtte tijdens de ondertekening vandaag toe waarom de Green Deal zo belangrijk is: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

7 miljoen huishoudens betrokken
De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals ook wordt vastgelegd in de vandaag getekende overeenkomst. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

Green Deal draagt bij aan innovatie
In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren.

Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.