Oproep aan Flevolandse overheden over windenergiebeleid

12 maart 2015

Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) doet oproep aan Flevolandse overheden over windenergiebeleid. Er wordt al enige jaren gewerkt aan een nieuw windenergiebeleid voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Kern van het beleid: de bestaande windturbines worden vervangen door een kleiner aantal grotere windmolens. Zo wordt straks met minder turbines, meer duurzame energie opgewekt. De vier overheden in het gebied (de gemeenten Zeewolde, Dronten, Lelystad en de Provincie Flevoland) besluiten binnenkort over de (ruimtelijke) kaders voor de verdere uitwerking van het opschalings- en saneringsbeleid voor windturbines.

NMFF is een groot voorstander van deze opschaling en sanering. Zo zal Flevoland nóg mooier worden en nóg meer hernieuwbare energie opwekken met positieve gevolgen voor de economie. De NMFF heeft de overheden een brief gestuurd met daarin een aantal punten waarmee zij denkt dat het draagvlak voor windenergie behouden blijft en zelfs wordt vergroot. Zo komt een energieneutraal Flevoland binnen handbereik!

Mede-eigenaarschap zorgt voor draagvlak. Zoals de situatie in Denemarken en Duitsland laat zien, is “Not in my backyard” positief om te buigen naar “Only if I own it”: participatie en mede-eigenaarschap. De NMFF denkt dat er veel animo onder de bewoners en bedrijven van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is om mede-eigenaar te worden van een Flevolandse windturbine. Lokale energiecoöperaties kunnen hierin een belangrijke rol kunnen spelen en de NMFF zet zich in om dit model werkelijkheid te laten worden.

Wij vrezen echter dat de ontwikkeling van een windpark tussen de natuurgebieden Markermeer en IJsselmeer op de Houtribdijk zal leiden tot negatieve publiciteit en beeldvorming bij bewoners en bedrijven over windenergie. Dit zou zonde zijn van alle positieve energie die (letterlijk en figuurlijk) in het Flevolandse windenergiebeleid is gestopt. Wij denken dat een windpark op deze locatie niet bijdraagt aan het grote draagvlak voor windenergie in Flevoland, mogelijk strijdig is met de Natura 2000 doelen en herstelopgaven en lastig te combineren is met de prachtige en innovatieve MarkerWadden. De NMFF vraagt de Flevolandse overheden dan ook om de Rijksoverheid negatief te adviseren over een windpark op deze locatie.

Windenergie kent een groot draagvlak in onze provincie en daardoor is een  energieneutraal Flevoland binnen handbereik!