Provincie bezorgd over schaliegasboringen

10 juli 2014

Provincie Flevoland is ernstig bezorgd over de voorgenomen schaliegasboringen op haar grondgebied. Zij heeft een zienswijze ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het plan MER Structuurvisie Schaliegas van het Rijk. De provincie vindt dat er veel meer onderzoek is om drinkwatergebieden en waterkeringen te beschermen en om te weten te komen wat de effectenzijn op de leefomgeving. Ook is de nut en noodzaak van schaliegas onvoldoende aangetoond.

De structuurvisie Schaliegas moet onderdeel zijn van de rijksstructuurvisie Ondergrond waar het Rijk mee bezig is. Er moeten geen vergunningen worden afgegeven op schaliegasboringen totdat de rijksstructuurvisie Ondergrond is vastgesteld én is opgenomen in de Mijnbouwwet. Zo kan de afweging voor wel of niet schaliegas in relatie gebracht worden met andere activiteiten in de ondergrond zoals WKO’s of geothermie.

De provincie is nog niet overtuigd van het maatschappelijk nut en de noodzaak en vraagt de minister deze discussie te voeren en onderdeel te laten zijn van de structuurvisie.

Europa heeft een aanbeveling gedaan om sommige gebieden op voorhand van schaliegasboringen uit te sluiten. Deze E-aanbeveling moet ook hier als uitgangspunt dienen.

Er is nog veel meer onderzoek nodig. In het MER moet nader onderzoek gedaan worden naar de benodigde hoeveelheid water en naar de risico’s van verspreiding van frackingvloeistoffen in relatie tot grondwater en andere risico’s door het boren.  Zoals bijvoorbeeld welke effecten trillingen hebben op de omgeving (waterkeringen, trillingsgevoelige activiteiten, natuur). Maar ook onderzoek naar extra verkeer en de bijbehorende geluidstoename. De mogelijke gevolgen voor landbouw en tuinbouw en gezondheid zijn ook niet meegenomen. Schaliegasboringen zorgen voor uitstoot van stikstof. Daar zijn Europese normen voor. Onderzoek is nodig naar de hoeveel uitstoot. Het kan betekenen dat doorgroei van bedrijven die stikstof uitstoten nog verder wordt beperkt.

De overheden die liggen in het opsporingsvergunninggebied “Noordoostpolder” werken met elkaar samen  op basis van een gezamenlijke doelstelling: “Gecoördineerde inzet en samenwerking van de betrokken regionale overheden om, op basis van argumenten, het boren naar schaliegas te voorkomen in het gebied “Noordoostpolder- Weerribben/Wieden-Kampereiland”. De deelname van Flevoland aan de stuurgroep vloeit voort uit de Nota duurzaam gebruik ondergrond, waarin is aangegeven dat de provincie Flevoland er alles aan zal doen om schaliegasboringen in Flevoland tegen te gaan.

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 juli 2014