Provincie vraagt ideeën voor natuur

12 november 2013

De provincie Flevoland is het programma Nieuwe Natuur gestart. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman roept iedereen die hart heeft voor natuur in Flevoland op om ideeën voor het creëren van nieuwe natuur bij de provincie in te dienen. Tot 10 januari 2014 kunnen deze ideeën bij de provincie Flevoland worden aangemeld.

Tussen het Horsterwold en de Oostvaardersplassen is grond verworven voor de uitvoering van het plan OostvaardersWold. Nu dit niet doorgaat, is zo’n 800 hectare grond beschikbaar voor het realiseren van nieuwe natuur, waar dan ook in Flevoland. Het Plan van Aanpak voor het programma Nieuwe Natuur in Flevoland werd op 16 oktober 2013 door Provinciale Staten vastgesteld. Daarmee is een nieuwe fase van natuurontwikkeling in Flevoland gestart.

Inspiratie Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is enthousiast over de nieuwe werkwijze en kijkt met belangstelling uit naar de ideeën die worden aangedragen: “Alle ideeën die binnen de provinciegrenzen gerealiseerd kunnen worden zijn welkom. Met de drie polders in mijn achterhoofd zie ik heel veel mogelijkheden om onze provincie nog mooier te maken. Dus laat die inspiratie maar komen.”

 

Meetlat Het programma is erop gericht om de beste ideeën te selecteren voor het creëren van nieuwe natuur. Iedereen mag participeren, van natuurexperts en –instanties tot landbouworganisaties, gemeenten en bewoners van Flevoland. Tot uiterlijk 10 januari 2014 kunnen ideeën worden aangedragen via nieuwenatuur@flevoland.nl. De ingediende ideeën worden beoordeeld aan de hand de zogenaamde ‘meetlat’. Hierin zijn twaalf criteria opgenomen.
Gefaseerde aanpak

Begin 2014 vindt een tussenevaluatie plaats, waarbij op hoofdlijnen wordt gekeken of de tot dan toe ingediende ideeën voldoende potentie hebben. Aspecten zoals bijvoorbeeld haalbaarheid en betaalbaarheid, bijdrage aan de robuustheid van onze natuur, beleefbaarheid van de natuur en draagvlak voor het plan spelen daarbij een rol.

In de tweede fase, die loopt tot 1 juli 2014, worden de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld om, bij positieve beoordeling in de eerste ronde, hun projectideeën verder uit te werken tot volwaardige projectinitiatieven.
Digitale postbus

Op 1 juli 2014 sluit de digitale postbus van het programma. Dan gaan Provinciale Staten van Flevoland bepalen welke projecten gerealiseerd zullen worden. Bij de weging zullen externe deskundigen worden betrokken. Naar verwachting zal in het najaar van 2014 worden gestart met de uitvoering van de projecten.

– See more at: http://www.nmfflevoland.nl/Natuur-enMilieufederatieFlevoland/Themas/Natuur/Nieuwsovernatuur/Provincie_vraagt_ideeen_voor_natuur.aspx#sthash.GTtPgzkO.dpuf