SER Energieakkoord

12 juni 2013

De afgelopen maanden hebben milieuorganisaties en het bedrijfsleven onderhandeld over nieuw klimaat- en energiebeleid voor Nederland.  Dit SER energieakkoord bevindt zich nu in de laatste fase: als er op 5 juli geen akkoord ligt, zal het ministerie van EZ zelf met een voorstel komen. De Natuur- en Milieufederaties zijn een van de onderhandelende partijen., m.n. op het gebied van de gebouwde omgeving en de grote energiegebruikers (energiecentrales e.d.). De onderhandelingen gaan erg stroef, omdat de werkgevers bang zijn dat het sluiten van oude kolencentrales de concurrentiepositie van Nederland in gevaar brengt. De milieubeweging en enkele grote werkgevers, zoals Unilever, zijn het hier volstrekt niet mee eens en wijzen op de kabinetsdoelstelling voor duurzame energie van 16% in 2020. Nu is dit slechts 4,2%! (overigens doen we het in Flevoland een heel stuk beter!)
Ook is energiebesparing een belangrijk punt voor milieuorganisaties: om de Nederlandse klimaatdoelen te halen zal het tempo van jaarlijkse energiebesparing omhoog moeten naar 2% (nu ca. 1,2%). Ondanks de technische mogelijkheden en het rijksbeleid van de afgelopen 10 jaar is dit percentages niet wezenlijk toegenomen. Daarom roept de milieubeweging nu om verplichtende maatregelen in plaat van zwakke stimulansen.
Uit een enquête die 46.000 leden van de milieuorganisaties hebben ingevuld, blijkt dat er grote steun is voor de maatregelen die hun organisaties voorstellen. Zo is 77% voor verplichte energiebesparing bij bedrijven door maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar, 92 procent is voor het belastingvrij opwekken van zonne-energie en vindt slechts 7 procent van de respondenten schaliegas een goede oplossing voor Nederland.
Volg ons op Twitter voor meer informatie over de uitkomst van het SER Energieakkoord: @nmfflevoland