Geleerde lessen uit Flevoland – Windseminar

7 november 2016

Donderdag 3 november 2016 organiseerden de Natuur en Milieufederaties een seminar over draagvlak en participatie bij windenergie op land. De circa 100 deelnemers luisterden naar bijdragen van de Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu en het ministerie van EZ. De Natuur en Milieufederatie Flevoland begeleidde de sessie ‘initiatieven van onderop’.

De bezoekers van het seminar vertegenwoordigden gezamenlijk vrijwel alle soorten belanghebbenden van windenergie, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, overheden, energiecoöperaties en natuur- milieu- en bewonersorganisaties.

De afgelopen maanden hebben een aantal Natuur en Milieufederaties 4 projecten onder loep genomen en de eerste bevindingen werden afgelopen donderdag gepresenteerd. Doel van dit onderzoek is om participatie bij toekomstige windenergieprojecten te kunnen verbeteren zodat draagvlak voor windenergie behouden blijft.

Lessen uit Flevoland
De eerste inleider van de sessie ‘initiatieven van onderop’ was Siward Zomer, voorzitter van de coöperaties REScoop en de Windvogel en directeur van ODE Decentraal. Hij hield een warm pleidooi voor de kracht van coöperaties en de 7 coöperatieve principes. Siward werkt in Flevoland momenteel aan de totstandkoming van een bewonerscoöperatie voor het windpark Zeewolde. Dit initiatief is gebaseerd op de resultaten van het NMFF-project Flevodelen dat in 2015 is afgerond. De geleerde lessen van dit project worden nu in het Windpark Zeewolde toegepast in de praktijk.

Bewonerswindpark
Het tweede deel van de sessie verdiepte zich in de realisatie van het burgerwindpark Nijmegen-Betuwe. Bij dit windpark hebben de Gelderse Natuur en Milieufederatie nauw samengewerkt met de gemeente Nijmegen om zowel een energiecoöperatie zelf op te zetten, een ontwikkelstichting op te richten en uiteindelijk een windpark te bouwen waarvan duizenden bewoners mede-eigenaar van zijn. De aanpak van de Gelderse Natuur en Milieufederatie is mogelijk ook bruikbaar voor andere, kleinere windparken. Het windpark bij Nijmegen kent in ieder geval vele trotse mede-eigenaren en heeft veel draagvlak bij zowel de lokale bevolking als de lokale politiek.

SER Energieakkoord
De Natuur en Milieufederaties zijn een van de ondertekenaars van het SER Energieakkoord. Zij voelen zich in het bijzonder verantwoordelijk voor het laten slagen van de duurzame energie ambities. De ambitie uit het SER Energieakkoord voor 6.000 MW aan wind op land in 2020 brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt ook kansen voor de lokale gemeenschap. Succesvolle windmolenprojecten en acceptatie van grote veranderingen in de leefomgeving zijn vaak het gevolg van een hoge maatschappelijke participatie. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu hebben zich daarom als doel gesteld het draagvlak en de participatie bij wind op land te stimuleren.