Windsymposium 3 november

4 oktober 2016

Op donderdag 3 november organiseren de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu een seminar over Draagvlak en Participatie bij Windenergie op Land. De Natuur en Milieufederatie Flevoland vertelt over de aanpak die is gekozen in de provincie Flevoland, koploper in windenergie.

Blauw
In Flevoland staan de meeste windturbines van Nederland en de komende jaren worden deze vervangen door een kleiner aantal grotere molens. Zo zal de hoeveelheid opgewekte elektriciteit toenemen en het aantal windmolens verminderen. Het Rivierduingebied ten noordoosten van Lelystad, is een van de gebieden waar deze ‘opschaling en sanering’ gaat plaatsvinden. Dit werktitel van het windpark is “Windplan Blauw” (genoemd naar de kleur van de zoeklocatie op de kaart van de provincie).

Ontwerpateliers
Al in 2013 heeft NUON, een van de windmoleneigenaren in het Rivierduingebied, het initiatief genomen om ontwerpateliers te organiseren met verschillende belangenorganisaties. Uit die ontwerpateliers kwam een duidelijke voorkeur voor de plaatsing van windmolens op land en niet op de Houtribdijk (de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen). Deze uitkomsten pasten ook goed in de visie van de Natuur en Milieufederaties: geen nieuwe windparken in Natura 2000, zoals het IJsselmeer en Markermeer. De uitkomsten van die eerdere ontwerpateliers lijken sterk op de nu voorgestelde locaties van het nieuwe windpark. Alle bestaande windmolens worden dan weggehaald (om elders op de wereld opnieuw te gebruiken) en vervangen door hogere turbines met een groter vermogen. Zo zal er per saldo meer windenergie worden opgewekt in het Rivierduingebied met een kleiner aantal molens.

Klankbordgroep
Dit windpark Windplan Blauw zal als eerste windpark in Nederland een klankbordgroep krijgen. Deze klankbordgroep zal adviseren over zowel ruimtelijke aspecten als procesmatige. Ook kan de klankbordgroep adviseren over participatie. De NMFF is gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep en heeft inmiddels de uitnodiging geaccepteerd.

In het provinciale windmolenbeleid stelt Flevoland een voorwaarde voor participatie van bewoners van de woonkernen ter hoogte van 2,5% van de WOZ waarde van het windpark. Dit betekent dat bewoners van Lelystad, Swifterbant en Dronten financieel mee moeten kunnen doen in het nieuwe windpark Windplan Blauw. Al eerder heeft de NMFF samen met de energiecoöperaties van Flevoland en REScoop (de coöperatie van windcoöperaties) een variant uitgewerkt waarbij deze 2,5% participatie wordt verzorgd door een nieuw op te richten bewonerscoöperatie. Tijdens het seminar op 3 november zal de NMFF hier meer informatie over geven.

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te doen op 3 november! U kunt zich hier aanmelden.