Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthaven Lelystad

15 september 2013

De Natuur en Milieufederatie heeft een zienswijze ingestuurd op het voornemen om een milieuonderzoek uit te voeren naar de uitbreiding van Luchthaven Lelystad. In deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de Luchthaven Lelystad welke milieueffecten zij zal onderzoeken in de MER (milieu effect rapportage).
De NMFF benadrukt in haar zienswijze hetgeen al is afgesproken aan de Alderstafel: geen nachtvluchten, niet lager dan 3000 voet vliegen boven Natura 2000 gebieden (zoals de Oostvaardersplassen en het Ketelmeer) en het vermijden van woonkernen. Ook geeft zij suggesties voor het opzetten van een lokaal systeem van geluidsmeting, inclusief plaatsing van geluidsmeters. Door zo’n lokaal geluidsmetingsysteem kunnen gemeenten in de gaten houden of afgesproken normen niet worden overschreden en handhavend optreden als nodig. Tenslotte vraagt zij aandacht voor de gevolgen van maatregelen om vogels in de nabijheid van het vliegveld te weren: rondom Schiphol worden vogels inmiddels in een straal van 13 (!) kilometer ontmoedigd. Ganzen worden zelfs binnen 20 kilometer afgeschoten.
Opmerkelijk is dat de uitvliegroute die het minste hinder oplevert, de zgn. linkslinksom-route, al in 2009 door de NMFF en Staatsbosbeheer is ontworpen en voorgesteld. Deze investering lijkt zich nu uit te betalen.
Enkele weken geleden heeft de NMFF een informatieavond georganiseerd voor haar leden zodat zij op de hoogte waren van de meest recente informatie over de luchthaven. Binnen de leden van de NMFF zit ook veel deskundigheid over de uitbreiding van de luchthaven waardoor het een leerzame en bijzonder nuttige avond was.