Zienswijze Zon

1 januari 2019

De Natuur en Milieufederatie Flevoland en Natuurmonumenten hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op de ontwerp Structuurvisie Zon van de provincie. Hierin zet de Provincie het beleid uit voor de grootschalige opwekking van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied (‘zonneweides’) uit.
De ontwerp Structuurvisie Zon maakt het mogelijk dat er 1.000 hectare aan zonnepanelen geplaatst kunnen worden in het landelijk gebied: het huidige beleid verbiedt dat. De NMFF en Natuurmonumenten zijn echter van mening dat de prioriteit zou moeten liggen op de grotere opgave van 2.000 hectare van zonnepanelen op daken die volgens de Provincie nodig is om de opgave voor duurzame energie te halen.

Flevoland kent nu al enkele zonne-energie projecten waar bewoners aan mee kunnen doen, bijvoorbeeld omdat zij zelf geen geschikt dak hebben. De Provincie vindt deze participatie ook belangrijk, maar neemt in de structuurvisie helaas geen maatregelen om dit te stimuleren. Uit de ervaring van de Natuur- en Milieufederaties blijkt dat mee kunnen doen met opwekking van duurzame energie ook zorgt voor draagvlak op de lange termijn. En draagvlak is hard nodig voor het slagen van de energietransitie. De NMFF en Natuurmonumenten vragen daarom om maatregelen om participatie van bewoners te stimuleren of te verplichten.

De ene locatie leent zich beter voor grootschalige zonne-energie dan een andere. De NMFF en Natuurmonumenten geven de Provincie daarom ruimtelijke kaders mee in de vorm van een ‘zonneladder’. De zonneladder is een prioritering van locaties die ons inziens geschikt zijn voor de plaatsing van (grootschalige) installaties voor de opwekking van zonne-energie, zoals daken van gebouwen en instellingen en langs infrastructuur. Daarnaast is zijn er locaties die geschikt zijn onder voorwaarden, zoals toekomstige woningbouwlocaties (‘wachtlanden’), tussen windmolens waarbij dezelfde netaansluiting wordt gebruikt en op inefficiënte landbouwgronden. En er zijn locaties waar zonneweides niet gewenst zijn zoals in het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de EHS), in cultuurhistorisch waardevolle gebieden (zoals Schokland) of op landbouwgrond zonder tijdelijke vergunning.

Bekijk hier de zienswijze. 

De ontwerp Structuurvisie lag t/m 6 juni ter inzage. De NMFF en Natuurmonumenten hopen dat de Provincie de aanbevelingen uit hun zienswijze overneemt en daarmee zorgt voor een zonne-energie beleid met ruimtelijke kwaliteit en draagvlak.

NMFF Adviesoket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.