ANBI informatie

ANBI informatie

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
We hebben de informatie die voor de ANBI-status van belang is voor u hieronder op een rij gezet.

  • Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe is 1971 opgericht onder de toenmalige statutaire naam “Stichting voor natuur-, milieu- en landschapsbescherming Drenthe MILIEURAAD DRENTHE”.
Deze naam is bij de statutenwijziging in 2010 gewijzigd in stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe.
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
S 41018499. Het adres is: Hertenkamp 6, 9401 HL  Assen. 

  • Doelstelling

De stichting heeft ten doel het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de natuur, het milieu en het landschap en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het bijzonder in de provincie Drenthe, alles in de meest ruime zin.

  • Fiscaal nummer: 3531156
  • BTW nummer: NL003531156B01
  • Samenstelling Stichtingsraad en directie

Ons jaarverslag en de financiële jaarrekening geven weer wat de samenstelling van de Stichtingsraad en directie is. Het jaarverslag bevat ook informatie over eventuele nevenfuncties.

  • Bezoldiging en vergoedingenbeleid

De natuur- en milieufederatie heeft voor haar medewerkers een arbeidsvoorwaardenbeleid dat zoveel mogelijk gerelateerd is aan het arbeidsvoorwaardenbeleid van de provincie Drenthe. De bezoldiging van de directie is gespecificeerd in de afzonderlijke jaarrekeningen.
De leden van de Stichtingsraad ontvangen geen bezoldiging. Ze ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties).

  • Beleidsplan

Onze beleidsvisie 2016-2020 kan hier worden gedownload. Daarin is ook een paragraaf opgenomen over de manier waarop de Natuur en Milieufederatie Drenthe haar werk wil financieren. Over de verwerving van financiële middelen is het volgende vastgelegd:
De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ontvangt inkomsten voor het merendeel uit subsidies, fondsen en in beperkte giften. De besteding van deze inkomsten wordt inhoudelijk verantwoord in ons jaarverslag en onze productrekening en financieel in onze jaarrekening.
De organisatie beschikt over een minimale continuïteitsreserve voor het opvangen van fluctuerende inkomsten, risico’ s en voor voldoende liquiditeit. De organisatie heeft geen beleggingen. De financiële middelen zijn ondergebracht op bank- en spaarrekeningen.
Meer informatie over (de hoogte van) de reserves, de balans en staat van baten en lasten van de stichting is te vinden in de afzonderlijke jaarrekeningen, die kunnen worden gedownload van onze website (zie Jaarrekeningen).

  • Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld op onze eigen website en die van het Centraal Bureau Fondsenwerving.