Natuur & landschap

Natuur en landschap

Nederland heeft prachtige provincies met ieder hun eigen pracht. Alle landschappen zijn uniek met hun eigen historie en natuur. Stel je een provincie voor zonder deze diverse natuur en unieke landschappen. Dat kunnen wij ook niet! Daarom willen we samen met ons netwerk de natuur en de landschappen beschermen en ontwikkelen.

Landschap en natuur beschermen en ontwikkelen In 2018 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd, die de uitvoering van ruimtelijke projecten gemakkelijker zou moeten maken. Bij de invoering van deze wet is het belangrijk om bewoners, bedrijven en initiatiefnemers van ruimtelijke projecten te betrekken. Alleen dan kunnen plannen sneller én beter worden gemaakt. Deze rol kunnen en willen de federaties graag vervullen. Met onze jarenlang opgebouwde gebiedskennis en onze sterke provinciale netwerken kunnen wij hierbij een goede rol vervullen. Daarbij gaat het allang niet alleen meer om beschermen van natuur en landschap, maar ook om het stimuleren en vormgeven van nieuwe economische en ruimtelijke ontwikkelingen die tot meer natuur en een mooier landschap leiden. De biodiversiteit in het agrarisch gebied is in de laatste eeuw met 85% afgenomen. De intensieve landbouw en veeteelt is hier in belangrijke mate verantwoordelijk voor. In de komende periode zullen we ons op verschillende manieren inzetten om de verduurzaming van landbouw en veeteelt te versnellen, het intensieve gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen te stoppen en biodiversiteit weer te laten toenemen. Voor iedereen moet weer duidelijk worden waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt gemaakt. Voor producenten moet het aantrekkelijk worden om zich te richten op kwaliteit en gezondheid in plaats van kwantiteit en groei. Met projectontwikkeling en -ondersteuning op o.a. voedselbossen en agrarisch natuurbeheer willen we een krachtige bijdrage leveren aan een duurzamere landbouwsector. Mensen nemen steeds vaker het initiatief om natuur in eigen buurt te ontwikkelen en beheren. Dat loopt uiteen van hele parken tot een moestuin op een braakliggend veldje, zowel in dorpen en steden als daarbuiten. De Natuur en Milieufederaties willen deze actieve betrokkenheid van mensen bij natuur versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en het beheer van natuur én leidt tot sociale cohesie in buurten, een groter draagvlak voor natuur en een betere gezondheid van mensen.

Met deze projecten werken we aan natuur & landschap

Helaas, geen items gevonden.