Stichtingsraad

De stichtingsraad

De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft een Stichtingsraad, die het beleid goedkeurt, de uitvoering van het beleid toetst en een belangrijke klankbordfunctie vervult voor het bureau. De Stichtingsraad kent een brede samenstelling en vervult een belangrijke antennefunctie voor de organisatie. Hij keurt beleidsvisies, het jaarlijkse werkplan, de begroting en de jaarrekening goed.