Procedure integriteitsmelding

Procedure integriteitsmelding

Een integriteitsmelding is iets anders dan een klacht. Integriteitsmeldingen hebben te maken met:

  • belangenverstrengeling
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • strafbare misdragingen buiten werktijd
  • verspilling en misbruik van eigendommen
  • ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Integriteitsmeldingen doorgeven

Zie je of vermoed je dat een werknemer, vrijwilliger of stagiair van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. Je melding komt terecht bij de vertrouwenspersoon integriteit. Je kunt dit op de volgende manier doorgeven:

  • per e-mail: a.de.vries@aeres.nl
  • per post: t.av. A de Vries, De Natuur en Milieufederatie Flevoland, Botter 11-47, 8232 JS Lelystad

Vermeld bij een melding per post altijd op de envelop dat het om vertrouwelijke post gaat. Vermeld naast je naam altijd minimaal een telefoonnummer of e-mailadres waarop je te bereiken bent.

De ontvangst van de melding

Je melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld en we geven je naam nooit door zonder jouw toestemming. Je kan zowel telefonisch als schriftelijk een melding bij de Natuur en Milieufederatie Flevoland kenbaar maken. Integriteitsmeldingen kunnen, in verband met de vertrouwelijke aard, niet via de website ingediend worden. De meldingen komen binnen bij onze vertrouwenspersoon Integriteit. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen drie werkdagen.

Afhandeling van de melding

De vertrouwenspersoon beoordeelt de melding en overlegt, als dat nodig is, met het bestuur. Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is. Een onderzoek wordt altijd uitgevoerd in opdracht van het bestuur.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen bericht over de opvolging en afhandeling van je melding. Afhankelijk van de aard van de melding proberen wij vervolgens binnen vier weken te komen tot een afhandeling van de melding. Als er sprake blijkt te zijn van een strafbaar feit, dan wordt er aangifte bij de politie gedaan. Als er sprake is van nalatigheid kan een passende straf worden opgelegd.

Rapportage

Er wordt een geanonimiseerde samenvatting gemaakt van het meldingsproces en deze wordt bewaard in het digitale meldingsregister.

Eenmaal per jaar worden de binnengekomen meldingen geagendeerd tijdens een vergadering van het bestuur. Het aantal en de aard van de meldingen worden dan besproken. Afhankelijk van de aard en ernst, kunnen de binnengekomen meldingen leiden tot aanbevelingen voor de werkprocessen of inhoudelijke koers.

Iets anders melden

Wil je een klacht indienen? Kijk dan hier
Wil je een vraag stellen of informatie over een bepaald project/onderwerp ontvangen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.