Effecten van klimaatverandering op Flevoland 

Effecten van klimaatverandering op Flevoland 

Effecten van klimaatverandering op Flevoland 

 

 

 

 

Het klimaat verandert. Klimaatverandering is een probleem voor nu en voor de toekomst. Ook in Flevoland zijn maatregelen nodig om landbouw en natuur te beschermen of aan te passen aan nieuwe klimaatomstandigheden. Natte voeten of Spaanse Riviera in Flevoland? NMFF ontwikkelde hierover een publicatie. 

Het is belangrijk vooruit te kijken naar hoe we een klimaatbestendig landelijk gebied in Flevoland kunnen blijven realiseren. Iedereen kan op zijn eigen manier hieraan bijdragen. Daarvoor heeft NMF Flevoland al eerder een handreiking gepubliceerd, waarin de gevolgen van klimaatverandering voor Flevoland worden toegelicht en benoemd wat nodig is om duurzame oplossingen te realiseren. 

Ondertussen wordt er niet stilgezeten. Ook de provincie verkent inmiddels wat de klimaatverandering betekent voor de toekomst van Flevoland. In 2022 komt er een rapportage over de gevolgen van klimaatverandering voor natuur en landbouw in Flevoland. Dit onderzoek is uitgevoerd door Sweco in samenwerking met de Wageningen University of Research (WUR). De quick scan richt zich voornamelijk op landbouw en natuur. Hierbij is 2050 als richtjaar gebruikt. In hun onderzoek zijn Sweco en de WUR uitgegaan van extremen. De voorspelling is dat extreme droogte vaker gaat voorkomen, het wordt warmer, er komen meer piekregens, en bepaalde delen van Flevoland krijgen meer last van bodemdaling. Naar verwachting zijn er voor gebieden rondom Emmeloord en in de zuidelijke Flevopolder extra maatregelen nodig om de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen.  

Landbouw
Het voordeel van klimaatverandering voor de landbouw is dat er een langer groeiseizoen komt. Daarnaast kan de opbrengst van bepaalde teelt toenemen. Echter, het is maar de vraag of hier goed gebruik van gemaakt kan worden. Het moet namelijk wel mogelijk zijn het land op te kunnen als het nodig is en de gewassen moeten wel in de juiste omstandigheden kunnen groeien. Door warmte kan namelijk de bodemstructuur afnemen, bij warmte en vocht kan er een toename zijn van schimmels en plagen, door piekbuien zijn er minder bewerkbare dagen en door bodemdaling kunnen gebruiksmogelijkheden afnemen.  

Natuur
Ook de natuur in Flevoland ondervindt de gevolgen van klimaatverandering. Warmte kan leiden tot een toename van exoten en plagen, en een toename van algen in het water. Daarnaast zal een verschuiving plaatsvinden van de soorten die voorkomen in de Flevolandse natuurgebieden. Soorten die oorspronkelijk meer in het zuiden voorkomen, zullen noordelijk meer gaan voorkomen. Terwijl soorten die meer noordelijk voorkomen, niet meer zover zuidelijk komen. Een risico van de opwarming is dat trekvogels in het broedseizoen de voedselpiek mislopen.  

Droogte heeft vooral gevolgen voor vegetatie. Door droge grond kunnen soorten moeilijk kiemen of sterven daardoor af. Er komen lagere grondwater standen, toenemende verruiging en er kan onherstelbare schade ontstaan door kleischeuring of uitdroging van veen.  

NMFF denkt mee over de kansen en belemmeringen, mede op basis van onze eerder publicaties hierover.