Grond bepaalt de toekomst van Flevoland!

Grond bepaalt de toekomst van Flevoland!

Grond bepaalt de toekomst van Flevoland!

 

 

 

 

Het politieke reces is begonnen en dat betekent dat we tijd hebben om boven de alledaagse materie uit te stijgen. De NMFF beraadt zich –samen met haar partners-  op een Toekomstvisie 2050 voor Flevoland. Gaandeweg zijn we achter één heel belangrijk principe gekomen: De grond zal bepalend zijn voor de toekomst van Flevoland. En klimaatverandering heeft veel impact op de condities van deze grond.  

Het wordt steeds duidelijker dat we meer rekening moeten houden met de grond voor een toekomstbestendige provincie. Een voorbeeld: Er liggen al langer woningbouwplannen voor 60.000 huizen. Deze woningbouwprojecten zijn ingetekend op Flevolandse grond die de komende decennia enorm gaat verzakken en ook extra gevoelig is voor vernatting. Ook landbouw gaat nu nog volgens het principe peil volgt functie. Er wordt veel water weggepompt om het land inzetbaar te houden voor de huidige landbouw. Ook dit leidt tot bodemdaling, wat leidt tot verzilting, wat weer leidt tot het onvruchtbaar worden van het land.  

Deze zomer wordt tevens duidelijk dat klimaatverandering leidt tot zeer droge zomers en verdroging van de grond. Ook dat heeft invloed op de kwaliteit van de grond, zoals toenemende verzilting door kweldruk van zout water. En vorige zomer kregen we juist weer met extreme zomerse buien te maken.  Flevoland heeft als ‘badkuip’ voor deze enorme regenbuipieken gebieden nodig waar we het water tijdelijk kunnen opvangen, zonder het direct proberen weg te pompen uit de polders.  

Beleid op het gebied van ruimtelijke ordening wordt dus steeds belangrijker. Niet alleen voor woningbouw en landbouw, maar ook voor natuur, klimaatverandering, energietransitie, en vrachttransport over water (zoals rivieren en randmeren). Waar het Rijk de provincies hierin heeft vrijgelaten, pakt het zelf weer de regie terug. In oktober moeten de twaalf provincies plannen gaan maken met provinciale doelen, een jaar later volgen nieuwe afspraken tussen Rijk en provincies nieuwe over gebiedsontwikkeling. Uiteindelijke moet de aangescherpte Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in 2024 van in werking treden. De NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de ruimtelijke ordening. 

Hoe komt Nederland, en Flevoland in het bijzonder, er uit te zien na 2050? Een aantal grote plannen van het Rijk zijn al bekend. Van de 900.000 te bouwen woningen komen er 130.000 in Flevoland. Wel is van belang dat in het coalitieakkoord is vastgelegd dat: “Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming.”. Ook wordt er werk gemaakt van de Lelylijn, een verbinding tussen Lelystad en Groningen die het noorden beter bereikbaar moet maken. 

Na het afronden van onze eigen visie (waarschijnlijk na de zomer) zullen wij deze gebruiken om ons beeld voor 2050 over het voetlicht te brengen bij beleidsmakers. We zullen deze uiteraard ook delen via onze website.