Natuurinclusieve energietransitie 

Natuurinclusieve energietransitie 

Natuurinclusieve energietransitie 

 

 

 

 

 

De energietransitie wordt steeds belangrijker. Helaas gaat het opwekken van schone energie in sommige gevallen gepaard met schade aan natuur en landschap. Terwijl er duurzame energie kan worden opgewekt, zonder dat het schadelijk is voor natuur en landschap. In sommige situaties kan het zelfs het landschap versterken. Voor de RES-Flevoland 2.0 is onze wens daarom dat dit een natuurinclusieve RES wordt.  

Vanuit de landelijke koepel voor natuur- en milieufederaties is een handreiking ontwikkeld voor een natuurinclusieve energietransitie.  Hierin worden bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie gepresenteerd. Ook voor Flevoland staan hier handige tips in om natuur en landschap meer te betrekken bij haar regionale energie strategie (RES). 

Wat betreft het investeren in duurzame energie is Flevoland redelijk ver. Een kwart van de windenergie die in Nederland wordt opgewekt, komt uit Flevoland. Daarnaast heeft Flevoland een provinciale structuurvisie zon. waarin gezocht wordt om 1.000 hectare aan zonneparken in het landelijk gebied te gaan realiseren. Eerder heeft NMFF al aangegeven welke gebieden ze daarbij minder wenselijk vindt (zoals natuurgebieden), zie ook zienswijze Zon.

Flevoland is bezig om bij  de RES 2.0  te bezien of er ruimte is  voor meer duurzame energieopwekking. Voor de NMFF is belangrijk dat in deze verkenning aandacht komt voor het onderzoeken van de effecten op de biodiversiteit en het behouden van het karakteristieke Flevolandse landschap, waaronder ook de landschapskwaliteit van de grote wateren. Het is belangrijk dat Flevoland natuur en landschap mee gaat nemen in haar energietransitie.. Nu heeft ze de kans naast koploper in energie-opwek ook een voorloper te worden in het betrekken van natuur en landschap in de energietransitie.  

Wat de provincie kan doen: 

  • Inventariseren van de landschaps- en natuurwaarden.  

Het niet meenemen van deze waarden kan leiden tot weerstand. Zeker met de plannen om duurzame energie op te wekken op water, is het belangrijk rekening te houden me de landschaps- en natuurwaarden. 

  • Inzetten lokale experts 

Lokale experts kunnen waardevolle kennis leveren voor de energietransitie. Zij kennen het gebied en zijn vaak al geïnteresseerd in de ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied. Zij kunnen goed meedenken over hoe de energietransitie op een natuurinclusieve manier ontwikkelt kan worden in hun eigen regio., 

  • Houdt rekening met de ruimtelijke samenhang van gebieden.  

Landschapsstructuren, natuurgebieden en trekvogelroutes stoppen niet bij de gemeente- en provinciegrenzen. Houdt er rekening mee dat beslissingen op lokaal en regionaal niveau impact kunnen hebben op gebieden die verder weg liggen. Dan kan het lokaal en regionaal weinig tot geen negatieve gevolgen hebben, maar in het grote geheel wel negatief uitpakken. Ook al is het idee nog zo goed bedoelt. 

Meer tips staan in de toolbox van de Natuur- en milieufederaties.