Omgevingswet en natuurbescherming 

Omgevingswet en natuurbescherming 

Omgevingswet en natuurbescherming 

 

 

 

 

Natuurorganisaties hebben hun zorgen geuit over de bescherming van natuur- en landschap als de nieuwe omgevingswet ingaat. Zij geven aan dat met de nieuwe omgevingswet het natuurnetwerk van Nederland juist op losse schroeven komt te staan en het daarmee dus niet bijdraagt aan natuurverbetering (Nieuwe Omgevingswet: natuur verdient betere bescherming. NMFF deelt deze zorgen.  

Na de invoer van de nieuwe omgevingswet zal ook de natuurbeschermingswet hieronder gaan vallen. Dat betekent dat natuurbescherming ook gaat vallen onder het ‘ja, mits’ principe in plaats van het ‘nee, tenzij’ principe. Natuur en milieuorganisaties geven aan dat het is aangetoond dat het belangrijk, succesvol en noodzakelijk is om plannen die de natuur aantasten vooraf in te dammen.  Met het ‘ja, mits’ principe zal dit vooraf indammen juist minder gaan plaatsvinden. Dit kan als gevolg hebben dat overheden pas ingrijpen als de schade aan natuur en landschap al is aangericht. Terwijl het bij natuurbescherming belangrijk is de schade te voorkomen. Daarnaast geeft het ‘ja, mits’ principe het Rijk zelf meer ruimte om plannen betreffende, bijvoorbeeld, infrastructuur in de natuur te realiseren zonder alternatieven die minder belastend voor de natuur te onderzoeken.  

Provincies en gemeenten krijgen met de nieuwe wet meer ruimte voor het realiseren van ruimtelijke plannen. Provincies kunnen dus besluiten hun natuur beter te beschermen. Maar er is ook de keuze om natuur te gebruiken voor het bouwen van woningen, wegen, hoogspanningsmasten en andere initiatieven die plant en dier verstoren. 

Gelukkig kan ruimte voor verstoring van natuur- en landschap in het beleid voorkomen worden.  

  • Organisaties en inwoners kunnen bij de ontwerpen van het omgevingsplan, de omgevingsverordening en de waterschapverordening een zienswijze indienen. 
  • Het is mogelijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te geven als de omgevingsverordening niet voldoet aan de Rijksinstructieregels. 
  • Het is mogelijk beroep in te dienen als een omgevingsplan niet voldoet aan de rijksregels. 
  • De provincie kan de mogelijkheid om af te wijken van de instructieregels inkaderen door middel van bijvoorbeeld regels te stellen over de locatie, tijdsduur, evaluatie en rapportage aan de Provinciale Staten of andere specificaties die van belang zijn voor een bepaald gebied.  
  • Een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (met een breder werkgebied dan monumenten en welstand) kan bijdragen aan het beschermen van groen-, landschaps- en natuurwaarden door te controleren of bepaalde activiteiten de omgeving niet te veel schaden.  
  • Bij provinciaal belang kunnen de Gedeputeerde Staten ingrijpen doormiddel van een reactieve interventie bij de betreffende gemeente. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de provincie een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp omgevingsplan, die de gemeente niet heeft overgenomen.  

NMF Flevoland herhaalt de oproep van de natuur- en milieuorganisaties om het ‘nee, tenzij’ principe weer op te nemen in de rijksregels omtrent natuurbescherming. Ook vragen wij de provincie de provincie haar natuur en landschap goed te beschermen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.