Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

Samen met LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, DAJK, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe werken wij aan de realisering van natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Wij hebben daarvoor een gezamenlijke Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit opgesteld. Deze is na de provinciale en waterschapsverkiezingen in maart 2019 als eerste aangeboden aan de provincie en de waterschappen.

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

Bekijk hem hier

Ambitie

Onze ambitie is dat rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft de kringlooplandbouw én het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Op termijn bedrijft elk Drents landbouw­bedrijf, passend binnen de economische bedrijfsontwikkeling, natuurinclusieve landbouw. Dit willen de landbouw- en natuurorganisaties via een integrale gebiedsgerichte aanpak én via een bedrijfsgerichte aanpak bevorderen.

Acties

In de Agenda hebben we acties geformuleerd waar we samen met provincie, waterschappen en andere betrokken partijen mee aan de slag willen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van pachtregels die biodiversiteit en landschapskwaliteit bevorderen. De bedoeling is dat boeren en natuurorganisaties meer gaan samenwerken en de relatie van pachter naar partner verandert.

Verder willen de landbouw- en natuurorganisaties naar het voorbeeld van het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe een programma voor de akkerbouw ontwikkelen, zodat ook akkerbouwbedrijven een duurzaam bedrijfsplan kunnen laten opstellen.

Financiering

Het belonen van boeren voor hun inspanningen is essentieel voor herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit. Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron. Hiervoor zijn passende verdienmodellen nodig, waar extra inzet ook extra inkomsten oplevert.

Inspiratiebijeenkomst

Input voor de Agenda is opgehaald tijdens de Inspiratiebijeenkomst op 1 maart 2019 in Zeegse. Lees de presentatie van de drie sprekers: