Zienswijze luchtvaartnota 2020-2050

Zienswijze luchtvaartnota 2020-2050

Zienswijze luchtvaartnota 2020-2050

Begin dit jaar verscheen de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050: de langetermijnvisie op de luchtvaart van het ministerie van IenW. Samen met de Brabantse Milieufederatie heeft de NMFF een zienswijze ingediend (Die vind je hier).

De definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 is onlangs verschenen en daarbij een Nota van Antwoord, waarin alle ingezonden zienswijzen behandeld worden.

Corona
Tijdens het begin van de Corona-crisis stonden alle vliegtuigen aan de grond waardoor het in één klap zichtbaar en (on)hoorbaar is geworden wat de impact is van het vliegverkeer op het milieu en de leefomgeving. Wij hebben dit ook aangehaald in onze zienswijze: omdat het nog onduidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van de Corona-crisis is het onverstandig om vast te houden aan de huidige groei-ambitie.

Het kabinet heeft hierop gereageerd dat ze rekening houden met een mogelijke groei van de luchtvaart vanaf 2022 aan het ene uiterste, en een krimpscenario met nog jaren 70-80% minder vluchten aan het andere uiterste. Het kabinet stelt dat dit ook effecten heeft op de duurzaamheid: door de financiële klap is er minder geld om te investeren in stille en duurzamere vliegtuigen.

Klimaatdoelen
In de Ontwerp Luchtvaartnota wordt veel gesproken over ambities voor klimaatbestendig vliegen met nieuwe technologieën. Veel van deze technieken zijn nog niet uitontwikkeld en er zijn nog geen commercieel succesvolle en haalbare praktijkvoorbeelden van. In onze zienswijze noemen wij treinvervoer als een realistisch, duurzaam alternatief waarvan bewezen is dat het de fijnstof, stikstof en CO2-uitstoot verminderd. Verder vragen wij om de maatregelen voor het verduurzamen van de luchtvaart vast te leggen en het niet bij ambities te laten.

Het kabinet noemt in de Nota van Antwoord dat het de ambitie heeft om vanaf 2025 2 miljoen extra reizigers via het internationale spoor te vervoeren. Hiervoor zoeken ze naar Europese samenwerking in bijvoorbeeld de Europese Transportraad. Naar aanleiding van o.a. onze zienswijze wordt het Actieplan Air/Rail toegevoegd aan de Luchtvaartnota en wordt het langetermijnperspectief aangescherpt op basis van de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV.

Verder stelt het kabinet dat het aantoonbaar terugdringen van negatieve effecten op de gezondheid van mens en natuur een harde voorwaarde is voor de toekomstige luchtvaart. Het aantal mogelijke toekomstige vluchten is hier een uitkomst van.

Nachtvluchten
In onze zienswijze verzoeken wij het kabinet om géén nachtvluchten en géén vrachtvluchten toe te staan op Lelystad Airport. Dit is eerder verwoord in het Aldersadvies Lelystad.

Het kabinet wil in dit document niet op de specifieke situatie voor Lelystad Airport in gaan, in de regionale verkenningen ten behoeve van de luchthavenbesluiten zal worden verkend welke mogelijkheden er zijn om bij de regionale luchthavens het aantal nachtvluchten te verminderen.

Herziening luchtruim
In onze zienswijze vragen wij het kabinet om pas tot opening van Lelystad Airport over te gaan als de luchtruimherziening in 2023 is afgerond.

Het kabinet stelt dat besluitvorming over de openstelling van Lelystad Airport geen onderdeel van het programma Luchtruimherziening is. Wel voert het programma uiterlijk november 2021 tussentijdse verbeteringen door aan de aansluitroutes van Lelystad Airport. Daarmee geeft de minister van IenW invulling aan de motie van de Tweede Kamer om vóór 2023 de belemmeringen weg te nemen om zoveel mogelijk ongehinderd te kunnen klimmen op de aansluitroutes. Daarmee zijn de in het publieke debat aangeduide ‘laagvlieg-routes’ verdwenen.

De belemmeringen om zoveel mogelijk ongehinderd te kunnen doorklimmen op de aansluitroutes van Lelystad Airport zullen volgens het kabinet reeds bij opening zijn weggenomen. In 2019 is het integrale monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport gepubliceerd. Hierin is toegelicht op welke wijze de effecten van Lelystad Airport worden gemonitord. Ook is hierin opgenomen dat er een evaluatie is voorzien bij 7.000 en 25.000 vliegtuigbewegingen.

Wij houden de ontwikkelingen rondom de Luchtvaartnota en Lelystad Airport nauwlettend in de gaten. Veel van de punten van onze zienswijze hebben betrekking op Lelystad Airport, het kabinet vindt dit buiten de reikwijdte van de Luchtvaartnota vallen. Wij zullen onze standpunten dan ook in de regionale verkenningen wederom aanhalen.