Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

Flevoland wil 13,5% van de duurzame energie opwekken die in 2030 nodig is om de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Concept Regionale Energie Strategie Flevoland (Concept-RES Flevoland) die nu voorligt bij de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap. In de Concept RES laat Flevoland zien wat er in onze regio gedaan wordt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen, zoals we nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) hebben afgesproken. Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft geadviseerd bij de opstelling van de Concept-RES Flevoland. NMFF heeft destijds ook de afspraken van het Klimaatakkoord ondertekend.

In de Concept-RES Flevoland is door de overheden het huidige beleid als uitgangspunt gekozen. Dit betekent dat het bod alleen bestaat uit plannen die al zijn gemaakt en goedgekeurd. Met name door wind wordt nu al 7% van de landelijke opgave duurzaam opgewekt. Bij uitvoering van de bestaande plannen ‘Regioplan Wind’ en de ‘Structuurvisie Zon’, produceert de regio Flevoland in 2030 zo’n 4,76 TWh aan hernieuwbare elektriciteit. Daarmee levert Flevoland 13,5% van de landelijke opgave. Daarnaast worden er in de Concept RES afspraken gemaakt over hernieuwbare warmte en energiebesparing.

De energietransitie is een belangrijk onderwerp en wij steunen de betrokken overheden in het streven om duurzame energie op te wekken in Flevoland. We vinden dat daarbij draagvlak, participatie en een goede landschappelijke inpassing belangrijk zijn. We zetten ons in voor het streven van 50% participatie bij nieuwe energie-opwek. Tenslotte zijn we oplettend wanneer het gebieden betreft die een speciale natuurstatus hebben zoals de Natura-2000 gebieden en de terreinen die onderdeel zijn van het NatuurNetwerk.

Contactpersoon: Vera Dam