Zienswijze NMFF op groei luchthaven Lelystad

3 juli 2014

“De Natuur- en Milieufederatie Flevoland kan en zal zich vanuit haar doelstelling voor het versterken en behouden van de milieu- en natuurwaarden in Flevoland nooit als supporter doen kennen van een luchthaven in Flevoland. Evenwel kiest de NMFF nadrukkelijk voor een zorgvuldig evenwicht tussen de belangen van economie en de leefomgeving (zowel vanuit het perspectief van de mensen als de natuur). Met inachtneming van dit algemene uitgangspunt kan NMFF zich vinden in een voorzichtige en stapsgewijze groei van de luchthaven waarbij bijzondere Natura-2000 gebieden, zoals  de Oostvaardersplassen, het Ketelmeer en de Veluwe-randmeren, niet worden verstoord en de hinder voor bewoners van Flevoland zoveel mogelijk beperkt wordt. De NMFF ziet de in de regionale Alderstafel geadviseerde variant B+ dan ook als de minst slechte vliegroute.”

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? Loket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook: