Luchthaven Lelystad na de zomer

15 september 2014

In de zomer van 2014 heeft het zogenaamde ontwerp Luchthavenbesluit, met daarbij de milieueffect rapportage, van de geplande uitbreiding van de luchthaven Lelystad ter inzage gelegen. In totaal zijn er 955 reacties (zienswijzen) op de stukken binnengekomen, waarvan zo’n 600 uit Biddinghuizen.
De procedure van de  uitbreiding van de luchthaven Lelystad kent een strakke planning, omdat de huidige voorlopige voorziening op 1 november 2014 afloopt. Vóór die tijd moet er een nieuwe ‘vergunning’ in werking zijn (het luchthavenbesluit).
Naar aanleiding van de 955 binnengekomen zienswijzen wordt het ontwerp luchthavenbesluit aangepast, dan wel gemotiveerd niet aangepast. Ook de Eerste Kamer moet zich over het besluit uitspreken. Vervolgens wordt het besluit aangeboden aan de Raad van State waarna het Luchthavenbesluit wordt ondertekend door de Koning en van kracht wordt. De procedure van de Raad van State kan tussen de 4 weken en 3 maanden duren. Zoals de gemeente Lelystad al heeft aangegeven lijkt het onwaarschijnlijk dat het luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad inderdaad al op 1 november van kracht wordt. De datum van 1 januari 2015 lijkt eerder het geval.

De Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook een zienswijze ingediend waarin we vooral het handhaven van de nachtsluiting benadrukken en een gedegen go / no go besluit tussen de tweede en derde fase van de uitbreiding (van 25.000 naar 45.000 vliegtuigbewegingen). Daarnaast vragen we aandacht voor het niet overvliegen van natuurgebieden lager dan 3.000 voet (woonkernen volgens afspraak al vermeden), het effect van vogelbeheer op de Oostvaardersplassen en het verlies aan opwekkingscapaciteit duurzame energie.
UPDATE: De Commissie voor de m.e.r. heeft het Milieu Effect Rapport van de luchthaven getoetst en constateert een paar belangrijke tekortkomingen. Met name de gevolgen van vogelwerende maatregelen op de Oostvaardersplassen, een van de kritiekpunten van de NMFF, noemt zij een belangrijke omissie van het rapport. De Commissie is dan ook van oordeel dat Staatssecretaris Mansveld moet wachten met het nemen van een besluit over de uitbreiding, totdat meer informatie beschikbaar is.

Zie ook:
Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014 
Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)