Provincie en Lelystad Airport zetten luchthavenbesluit op losse schroeven

25 maart 2015

Van onze lidorganisatie de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland:

Op 13 februari heeft Lelystad Airport bij de provincie Flevoland een ontheffing aangevraagd om soorten vogels die zich op het luchthaventerrein bevinden te mogen verjagen en zelfs af te schieten. De Provincie heeft deze ontheffing op 27 februari afgegeven. Ter onderbouwing van de aanvraag heeft Lelystad Airport feiten aangevoerd die haaks staan op de conclusies in het Milieu Effect Rapport (MER). Dit rapport is een onmisbare pijler onder het Luchthavenbesluit dat naar verwachting rond 1 april genomen zal worden.

In het MER staat dat het aantal ganzen in de afgelopen decennia flink is afgenomen en dat de ganzen naar verwachting vooral op 4-6 km van de luchthaven passeren.

In de bijlage bij de ontheffingsaanvraag stelt Lelystad Airport dat de populatie Grauwe Ganzen het afgelopen decennium juist enorm is toegenomen, dat de ganzen in toenemende mate in de nabijheid van de luchthaven voorkomen en dat de ganzen door hun grootte en groepsvorming een zeer groot risico vormen voor de vliegveiligheid, omdat zij op zeer geringe hoogte en zeer vaak de start- en landingsbanen kruisen.

Ook staat er in het MER dat er behalve op de luchthaven zelf geen verdere maatregelen nodig zijn behalve een wettelijk verplichte beperkingenzone van 6 km. De luchthaven heeft geconstateerd dat niet alleen op het vliegveld, maar ook in de nabije omgeving vogelsoorten voor flinke overlast zorgen en dat aandacht besteed moet worden aan vogelverjaging in de omgeving van de luchthaven.

Volgens het MER zal gedurende korte periodes van het jaar het vliegtuigverkeer in de ochtend en de avond tijdelijk stilgelegd moeten worden. Uit de aanvraag blijkt dat de overlast niet alleen veel groter is maar ook het gehele jaar door plaatsvindt. Het vliegverkeer zal dus veel vaker stilgelegd moeten worden.

In de inhoudelijke beoordeling van de ontheffing vermeldt de Provincie dat vogelaanvaringen nu beschouwd worden als behorend tot de top 5 risico’s voor de vliegveiligheid op Lelystad Airport. Dit komt vooral door de grote verkeerstoestellen die vanaf 2018 vanaf Lelystad moeten gaan vliegen en door de toenemende problematiek met vogelaanvaringen in Nederland. Hoewel zij daar diverse malen op gewezen is o.a. door Vogelbescherming Nederland en door de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland, is Staatssecretaris Mansveld alleen afgegaan op onvolledig en verouderd literatuuronderzoek. Nu bewijst ook de praktijk dat de situatie heel anders is dan werd aangenomen.

De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland verwacht daarom dat na 2018 grote aantallen vogels gedood zullen worden totdat blijkt dat dit geen oplossing biedt, omdat er telkens nieuwe aanvoer door seizoens- en voedseltrek plaatsvindt. Ook weten we dat het doden van vogels tot een afstand van 23 km, zoals nu bij Schiphol gebeurt, niet mogelijk is omdat zich binnen deze straal bij Lelystad Airport beschermde natuurgebieden bevinden waaronder de gehele Oostvaardersplassen en drie andere Natura 2000-gebieden. Ook zal, om het vliegverkeer toch doorgang te laten vinden, de druk groot zijn om de veiligheidsnormen op te rekken.

Wanneer het doden en verjagen van vogels geen oplossing biedt of gewoon onmogelijk is en het oprekken van veiligheidsnormen onaanvaardbaar, dan is nu al te voorzien dat de uitgebreide luchthaven Lelystad, alle dode vogels en alle investeringen ten spijt, straks voor verkeersvluchten buiten gebruik gesteld moet worden.

De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland heeft er telkens op aangedrongen eerst gericht systematisch veldonderzoek te verrichten naar de vogelbewegingen en de kans op vogelaanvaringen voordat een onomkeerbaar besluit over de uitbreiding van luchthaven Lelystad genomen wordt.

De Vogelwacht heeft de Staatssecretaris op 21 maart per brief attent gemaakt op de nieuwe feiten en haar met klem verzocht eerst het veldonderzoek uit te voeren alvorens het besluit te nemen. Van deze brief is ook een kopie naar de Tweede Kamer en de Provinciale Staten van Flevoland gegaan.

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? Loket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook: