Zienswijze Lelystad Airport

28 februari 2019

De Natuur en Milieufederatie heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp Wijzigingsbesluit van het Luchthavenbesluit van Lelystad Airport en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER). In een bijeenkomst met lidorganisaties heeft de NMFF eind januari de aandachtspunten voor de zienswijze opgehaald, inclusief de ervaringen die we de afgelopen decennia met de groeiplannen van de  luchthaven hebben opgedaan. Daarnaast is de zienswijze afgestemd met de Natuur en Milieufederaties uit Gelderland en Overijssel en andere organisaties.

Al in 2011 heeft de NMFF samen met haar lidorganisaties een maatschappelijk kader opgesteld waarin zij haar inzet voor de beoogde groei op een rij heeft gezet. Dit maatschappelijk kader blijkt ook in 2019 nog steeds relevant. In de zienswijze brengt de NMFF vooral ook afspraken naar voren die eerder (o.a. aan de regionale Alderstafel) zijn gemaakt en die niet vergeten mogen worden:

– Geen zelfstandige groei van vliegverkeer als gevolg van Lelystad, maar alleen een uitplaatsing van Schiphol verkeer. Eerder is landelijk afgesproken dat er ruimte is voor 580.000 vliegbewegingen in Nederland, waarvan 510.00 op Schiphol, 25.000 op Eindhoven en maximaal, na een evaluatie, 45.000 vliegbewegingen op Lelystad. Hiervoor is dan ook een zgn. Verkeersverdelingsregel nodig die hiervoor zorgt. Tot nu toe is de door het Rijk voorgestelde Verkeersverdelingsregel afgekeurd door de Europese Commissie.

– Verdere groei van de luchtvaart in Nederland is onverenigbaar met het doel van Klimaatakkoord en is niet te rijmen met de gevraagde besparingsinzet van bewoners, woningcorporaties en overige bedrijven en sectoren. De uitstoot van de luchtvaart (in 2017, meeste recente openbare cijfers van het CBS) bedragen nu al voor 7,99 % (12.942 miljoen kg) van de nationale CO2-uitstoot. Voor stikstofoxiden (NOx) is dit 15,53 % (54,1 miljoen kg) en voor zwaveldioxide (SO2) zelfs 17,39% (6,8 miljoen kg) van de nationale uitstoot!

– De MER uit 2014 en het huidige luchthavenbesluit gaat uit van een herzien luchtruim in Nederland. Maar deze herindeling heeft nog steeds niet plaats gevonden! De herindeling  heeft als doel om het luchtruim “efficiënter in te richten zodat vliegroutes in het hele land worden geoptimaliseerd en worden verkort” (aldus het Regeerakkoord). De NMFF pleit er dan ook voor om eerst het Nederlandse luchtruim zoals eerder afgesproken opnieuw in te delen en dan pas Luchthaven Lelystad uit te breiden.

– In de actualisatie van de MER wordt gesteld dat er geen extra maatregelen nodig zijn om het risico van aanvaringen met vogels te beperken. Het nieuwe Faunabeheerplan 2019 – 2023 van de Provincie Flevoland houdt echter wel degelijk rekening met beheersmaatregelen. Hieruit concludeert de NMFF dat aanvaringsrisico’s met vogels in de toekomst niet kunnen worden uitgesloten. Voordat er allerlei maatregelen worden genomen om vogels te verjagen of zelfs af te schieten wil de NMFF dat er een objectief en betrouwbaar monitoringsprogramma wordt opgezet.

–  De Tweede Kamer heeft vorig jaar met een motie de eerder gemaakte afspraken nogmaals bevestigt: geen nachtvluchten en geen vrachtvluchten naar of vanaf Luchthaven Lelystad. In het voorliggende besluit worden nachtvluchten wel uitgesloten, maar vrachtvluchten nog niet. De NMFF verzoekt de Minister daarom om een verbod op vrachtvluchten op te nemen in het besluit, zodat de eerder gemaakte afspraken worden nagekomen.

– Met de regio zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt over de voorwaarden van de vliegroutes: zo moeten woonkernen worden vermeden en mogen Natura 2000 gebieden niet lager dan 3.000 voet (ca. 900 meter) worden overvlogen. Uit het bijbehorende kaartmateriaal zijn de hoogtes van de routes niet overal duidelijk. Zo is niet te toetsen of aan deze afspraken wordt voldaan. Ook is er nog geen duidelijk systeem van handhaving en eventuele sancties wanneer deze routes niet worden gevolgd.

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook:

Zienswijze internetconsultatie ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport
– Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
– Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
– Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014
– Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)