Adviesloket Ruimte: Nota Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening

16 september 2019

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie werken in het programma Luchtruimherziening samen met de luchtverkeersleidingsorganisaties LVNL, CLSK, MUAC aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. De herziening van het Nederlands luchtruim heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen van luchthaven Lelystad Airport, omdat de luchtruimherziening onder andere ten doel heeft ruimte te bieden voor de vluchten van en naar Lelystad Airport.

Ten behoeve van de besluitvorming van de luchtruimherziening in 2020 wordt een Plan-MER voorbereid. In de Plan-MER is beschreven op welke wijze rekening wordt gehouden met de gevolgen van de luchtruimherziening voor de leefomgeving. De eerste stap in het opstellen van een Plan-MER is de terinzagelegging van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin is opgenomen wat de scope van de luchtruimherziening en de Plan-MER is, welke varianten er worden onderzocht en op welke criteria deze worden getoetst.

De NRD kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/luchtruimherzieningTot en met maandag 7 oktober 2019 kunt u een zienswijze indienen op de NRD. Na sluiting van de zienswijzetermijn worden alle ingekomen zienswijzen behandeld. In een Nota van Antwoord wordt inhoudelijk gereageerd op de ontvangen zienswijzen en of de zienswijzen leiden tot aanpassingen van het plan en/of de Plan-MER. De zienswijzen worden, samen met het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, betrokken bij het opstellen van de Plan-MER.

Wilt u meer weten:

  • Meer informatie over het programma Luchtruimherziening kunt u vinden op de website https://www.luchtvaartindetoekomst.nl
  • Begin dit jaar heeft de Natuur en Milieufederatie Flevoland een zienswijze ingediend op het ontwerp Wijzigingsbesluit van het Luchthavenbesluit van Lelystad Airport.

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook:
– Zienswijze Lelystad Airport
Zienswijze internetconsultatie ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport
– Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29 juli 2014
– Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
– Reactie NMFF Luchthavenoverleg actuele ontwikkelingen 6 mei 2014
– Maatschappelijk kader Natuur en Milieu ontwikkeling luchthaven (2010)