Consultatie over ontwerp-aansluitroutes luchthaven Lelystad

10 oktober 2017

Tot 2 november 2017 kan iedere belanghebbende via een internetconsultatie zijn of haar mening geven over de ontwerp-aansluitroutes voor luchthaven Lelystad. Ook is het mogelijk om suggesties voor verbeteringen te doen. De internetconsultatie is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport

De laatste tijd zijn er bij NMFF veel vragen binnengekomen over deze routes die een aansluiting geven tussen het lage en hoge luchtruim voor vliegtuigen. Tot voor kort was de precieze uitwerking van deze zogeheten ‘aansluitroutes’ niet bekend. Pas in juni 2017 zijn deze bekend geworden en wordt duidelijk dat niet alleen Flevoland de gevolgen van laag vliegverkeer zullen ondervinden, maar ook een groot gebied om Lelystad heen.

In 2014 is een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd voor de beoogde uitbreiding van Luchthaven Lelystad. Deze MER was gebaseerd op een situatie waarin het luchtruim boven Nederland is heringedeeld is, zoals destijds ook gepland was. De destijds uitgevoerde MER werd door de Commissie m.e.r. als goed beoordeeld, zie ook http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2792  Inmiddels is echter duidelijk dat de herindeling van het luchtruim niet vóór 2023 zal plaatsvinden, terwijl de ingebruikname van vliegveld Lelystad al in 2019 is gepland. Hierdoor zijn tijdelijk andere aansluitingen op het hogere luchtruim van de vliegroutes van en naar Lelystad aan de orde. Deze andere aansluitingen zijn destijds niet onderzocht in het milieueffectrapport vliegveld Lelystad uit 2014 en dus ook niet door de Commissie m.e.r. getoetst. Staatsecretaris Dijksma heeft inmiddels aangegeven de geluidseffecten van de ontwerp-aansluitroutes te willen gaan bespreken met de Commissie m.e.r. en na te gaan of de effecten goed in beeld zijn gebracht. De commissie m.e.r. laat in een persbericht weten zo’n adviesverzoek nog niet te hebben ontvangen.

NMFF volgt de ontwikkelingen van de luchthaven Lelystad en in samenspraak met haar lidorganisaties en zij levert  inbreng in de Regionale Alderstafel Lelystad en het CROL (Commisie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad).

Mede door onze inzet is in het Luchthavenbesluit (2015)  vastgelegd dat er sprake is van nachtsluiting (tussen 23:00 en 6:00 uur), dat zoveel mogelijk woonkernen worden vermeden en dat er over natuurgebieden niet lager dan 3000 voet mag worden overvlogen. Ook is mede dankzij onze inzet een geplande vliegroute over het natuurgebied De Oostvaardersplassen verlegd.

Kontaktpersoon: Vera Dam

NMFF-adviesloket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? Loket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Zie ook:


– Provincie en Lelystad Airport zetten luchthavenbesluit op losse schroeven
– Zienswijze NMFF op besluit Ministerraad groei luchthaven Lelystad (2015)

– Schriftelijke inbreng aan de Tweede Kamer Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 25 juni 2014 luchthaven Lelystad
.